广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:45 GMT +7. Liên h? RSS

» HU?N LUY?N - ?àO T?O


Vai trò quan tr?ng c?a nh?ng ng??i chèo ?ò

(Ngày ??ng: 24/5/2012)

Xay d?ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly có ph?m ch?t chính tr? t?t; gi?i v? chuyên m?n nghi?p v?, trong sáng v? ??o ??c; t?n t?y tam huy?t v?i ngh? nghi?p.

Vai trò quan tr?ng c?a nh?ng ng??i chèo ?ò

??i tá Tr?n H?ng Gang - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng

Trong s? nghi?p giáo d?c - ?ào t?o, ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c có vai trò h?t s?c quan tr?ng, là m?t trong nh?ng nhan t? quy?t ??nh ch?t l??ng giáo d?c - ?ào t?o. Chính vì v?y, Ngh? quy?t ??i h?i IX c?a ??ng ?? ch? r? “Phát tri?n ??i ng? giáo viên, coi tr?ng ch?t l??ng và ??o ??c s? ph?m, c?i thi?n ch? ?? ??i ng?, b?o ??m c? b?n v? ??i ng? giáo viên ??t chu?n qu?c gia và t? l? giáo viên so v?i h?c sinh theo yêu c?u c?a t?ng c?p h?c”. Ngh? quy?t ??i h?i X c?a ??ng ti?p t?c kh?ng ??nh: “B?o ??m ?? s? l??ng, nang cao ch?t l??ng ??i ng? giáo viên ? t?t c? các c?p h?c, b?c h?c”.

Quán tri?t quan ?i?m c?a ??ng, nh?ng n?m qua ??ng ?y, Ban Giám hi?u nhà tr??ng ?? ch? ??ng xay d?ng quy ho?ch v? ?ào t?o, b?i d??ng, s? d?ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c. ??ng th?i chú tr?ng c?ng tác qu?n ly, giáo d?c, rèn luy?n và th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i nhà giáo. Do v?y, v? s? l??ng và c? c?u ??i ng? ngày càng ??ng b?. Ph?n l?n các nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c c?a nhà tr??ng có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c t?t, trình ?? chuyên m?n nghi?p v? ngày càng ???c nang cao và th?c s? có tam huy?t v?i s? nghi?p giáo d?c - ?ào t?o c?a nhà tr??ng; Lu?n hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao, có vai trò quan tr?ng trong vi?c nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c có trình ?? chuyên m?n k? thu?t ph?c v? cho nhi?m v? s?n xu?t kinh doanh c?a Binh ?oàn, yêu c?u xay d?ng quan ??i và s? nghi?p CNH - H?H ??t n??c. Song, tr??c yêu c?u m?i v? phát tri?n giáo d?c - ?ào t?o trong th?i k? ??y m?nh CNH - H?H ??t n??c, ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c c?a Nhà tr??ng c?n ti?p t?c ???c ki?n toàn ?? v? s? l??ng, có c? c?u h?p ly và nang cao h?n n?a v? ch?t l??ng. ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c c?a Nhà tr??ng ph?i ???c t?ng c??ng xay d?ng m?t cách toàn di?n, ??ng b?. ?ay là nhi?m v? v?a ?áp ?ng yêu c?u tr??c m?t, v?a mang tính chi?n l??c lau dài nh?m th?c hi?n thành c?ng ?? án “Ki?n toàn phát tri?n ??i ng? nhà giáo trong quan ??i ??n n?m 2010” ?? ???c B? Qu?c phòng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 85/Q?-BQP.

Ch? th? s? 40/CT-TW ngày 15/6/2004 c?a Ban Bí th? Trung ??ng (khóa IX) v? vi?c nang cao ch?t l??ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c ?? kh?ng ??nh: Nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c là l?c l??ng nòng c?t, có vai trò quan tr?ng trong th?c hi?n chu?n hóa, hi?n ??i hóa giáo d?c và Ngh? quy?t 86/NQ-?UQSTW c?a ??ng ?y Quan s? Trung ??ng “V? c?ng tác giáo d?c ?ào t?o trong tình hình m?i” c?ng ?? xác ??nh r? vi?c “Ki?n toàn và phát tri?n ??i ng? nhà giáo quan ??i b?o ??m c? v? s? l??ng và c? c?u; trong ?ó chú tr?ng v? nang cao trình ?? h?c v?n, n?ng l?c và tay ngh? s? ph?m, kinh nghi?m th?c ti?n”.

Sau gi? lên l?p

?? xay d?ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c trong Nhà tr??ng có b?n l?nh chính tr? v?ng vàng, ph?m ch?t ??o ??c t?t, s? l??ng và c? c?u h?p ly, trình ?? h?c v?n t??ng x?ng v?i yêu c?u, nhi?m v? giáo d?c - ?ào t?o trong th?i k? m?i, c?n t?p trung làm t?t m?t s? n?i dung sau:

M?t là, xay d?ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c theo h??ng chu?n hóa, nang cao ch?t l??ng, ?? v? s? l??ng, ??ng b? v? c? c?u. Th?c hi?n có hi?u qu? quy ho?ch c?a Nhà tr??ng v? ?ào t?o, b?i d??ng, s? d?ng cán b?, giáo viên g?n v?i th?c hi?n ?? án “Ki?n toàn, phát tri?n ??i ng? nhà giáo trong quan ??i ??n n?m 2010” c?a B?. N?i dung ?ào t?o, b?i d??ng có tính ch?t toàn di?n, c? v? ki?n th?c chính tr?, quan s? và chuyên m?n nghi?p v? tr?ng tam là ki?n th?c chuyên m?n, k? n?ng ngh? nghi?p, n?ng l?c s? ph?m trên c? s? tính ch?t yêu c?u nhi?m v? c?a Nhà tr??ng ??ng th?i ph?i k?t h?p nhi?u hình th?c nh? g?i ?i ?ào t?o t?i các h?c vi?n, nhà tr??ng trong và ngoài quan ??i k?t h?p v?i t? h?c t?p, h?c h?i kinh nghi?m c?a nh?ng ??ng nghi?p ?i tr??c, và t?p hu?n, b?i d??ng t?i tr??ng, khuy?n khích và t?o ?i?u ki?n cho ??i ng? cán b? giáo viên tr? (trong di?n quy ho?ch) h?c t?p nang cao trình ??, ph?n ??u sau 2015 ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c c?a Nhà tr??ng ??t chu?n theo h??ng hi?n ??i hóa, ph?i t??ng x?ng v?i yêu c?u, nhi?m v? ???c quy ??nh trong Lu?t Giáo d?c, v?i các tiêu chí có ph?m ch?t chính tr? t?t, gi?i v? chuyên m?n nghi?p v?, trong sáng v? ??o ??c, t?n t?y, tam huy?t v?i ngh? nghi?p, ?áp ?ng v?i yêu c?u, nhi?m v? ???c giao. K?p th?i ki?n toàn b? sung ?? các v? trí theo nhu c?u t? nhi?u ngu?n khác nhau nh?: L?a ch?n, tuy?n d?ng sinh viên t?t nghi?p các tr??ng ??i h?c có ngành ngh? t??ng thích, các k? s? gi?i ?? qua th?c t? c?ng tác ? các doanh nghi?p trong và ngoài quan ??i th?c s? tam huy?t v?i Nhà tr??ng b?o ??m s? ?n ??nh, mang tính chuyên sau, có s? k? th?a, phát tri?n và có t? l? d? tr? nh?t ??nh; khi th?c hi?n ?? án phát tri?n nhà tr??ng giai ?o?n 2010-2020 và ?? án v? ??i m?i quy trình, ch??ng trình ?ào t?o, k?t c?u ch??ng trình c?a t?ng m?n h?c s? thay ??i d?n t?i d?ch chuy?n c? c?u ??i ng? nhà giáo vì v?y cùng v?i vi?c t?ng c??ng v? s? l??ng Nhà tr??ng c?n chú y t?i c? c?u ??i ng? b?o ??m t?n d?ng h?t kh? n?ng biên ch? hi?n có, kh?ng ?? tình tr?ng ch?ng chéo ho?c b? m?t can ??i v? c? c?u.

Hai là, ??c bi?t chú tr?ng nang cao b?n l?nh chính tr?, ph?m ch?t l?i s?ng, l??ng tam ngh? nghi?p và trình ?? chuyên m?n c?a nhà giáo. Chú tr?ng b?i d??ng ki?n th?c v? ly lu?n chính tr?, ??o ??c ngh? nghi?p các ki?n th?c m?i, ti?p c?n v?i trình ?? k? thu?t cao, hi?n ??i, ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin vào ho?t ??ng gi?ng d?y b?o ??m tính th?c ti?n, g?n ho?t ??ng chuyên m?n v?i d?ch v? s?n xu?t ??ng th?i giáo d?c lòng yêu ng??i, yêu ngh?; ch?c trách, nhi?m v? c?a ng??i th?y trong s? nghi?p tr?ng ng??i cho ??i ng? nhà giáo b?o ??m m?i nhà giáo t? rèn luy?n kh? n?ng thích nghi, t? c?p nh?t ki?n th?c và n?ng l?c t? duy ??c l?p, sáng t?o, có ph?m ch?t, ??o ??c, phong cách c?a ng??i th?y. Ch? t?ch H? Chí Minh ?? d?y “Mu?n cho h?c sinh có ??c thì giáo viên ph?i có ??c cho nên th?y giáo, c? giáo ph?i g??ng m?u”(1). T?ng nhà giáo ph?i t? rèn luy?n và g??ng m?u th?c hi?n t?t cu?c v?n ??ng “M?i th?y giáo, c? giáo là m?t t?m g??ng ??o ??c, t? h?c và sáng t?o”.

Ba là, ??i m?i, nang cao ch?t l??ng c?ng tác qu?n ly ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c. Ti?n hành rà soát, phan lo?i, ?ánh giá toàn di?n ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c th?ng qua ki?m ?i?m phan tích ch?t l??ng ??ng viên, nh?n xét cán b?, h?i thi giáo viên d?y gi?i và k?t qu? ?ánh giá ch?t l??ng giáo viên hàng n?m ho?c qua d? gi?, bình gi?ng ?? làm c? s? ?ánh giá, trong ?ó t?p trung trên các m?t: Trình ?? chuyên m?n, nghi?p v?, t? t??ng, ph?m ch?t  ??o ??c, n?ng l?c qu?n ly ?? xay d?ng k? ho?ch, l? trình ?ào t?o, b?i d??ng ??ng th?i có s? ?i?u ch?nh, luan chuy?n, b? trí c?ng tác thích h?p ?? cán b?, giáo viên có ?i?u ki?n phát tri?n toàn di?n; nh?ng v? trí cán b?, giáo viên kh?ng ?áp ?ng ???c yêu c?u, nhi?m v? gi?ng d?y thì có các h??ng gi?i quy?t phù h?p, m?t khác có k? ho?ch b? sung k?p th?i l?c l??ng giáo viên tr? có ?? ?i?u ki?n và n?ng l?c ?? tránh s? thi?u h?t. Th?c hi?n ch?t ch? vi?c giám sát các nhà giáo ?i ??i v?i phan c?ng, phan c?p qu?n ly gi?a Nhà tr??ng v?i các phòng, khoa và t? b? m?n ?? nang cao trách nhi?m, quy?n h?n qu?n ly nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c.

B?n là, quan tam ch?m lo th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c. Ch? ?? chính sách có v? trí quan tr?ng trong vi?c thúc ??y nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c h?ng hái v??n lên, hoàn thành ch?c trách nhi?m v? c?a ng??i th?y trong s? nghi?p tr?ng ng??i. Do ?ó, cùng v?i vi?c th?c hi?n có hi?u qu? các ch? ?? ??i v?i giáo viên theo quy ??nh c?a Nhà n??c và c?a B? Qu?c phòng, ch? ?? v? b? nhi?m, s? d?ng, ki?m tra, ?ánh giá ??i v?i nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c c?ng nh? ?i?u ki?n b?o ??m vi?c th?c hi?n các chính sách nh?m t?o ??ng l?c thu hút, tuy?n d?ng nh?ng ng??i có ??c, có tài vào ??i ng? nhà giáo; ti?p t?c hoàn thi?n ??nh m?c lao ??ng, ch? ?? làm vi?c, gi?ng d?y c?a giáo viên theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, m?t khác quan tam ?i?u ki?n làm vi?c và sinh ho?t, v?n d?ng th?c hi?n chính sách ?u tiên, khen th??ng ??i v?i nhà giáo ?? ??ng viên ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c toàn tam, toàn y v?i c?ng vi?c “d?y ch?, d?y ng??i” xem xét, ?? ngh? c?p có th?m quy?n t?n vinh các nhà giáo có trình ?? cao, nhi?u kinh nghi?m và c?ng hi?n cho s? nghi?p giáo d?c - ?ào t?o trong quan ??i c?ng nh? trong Nhà tr??ng.

Trong b?i c?nh Nhà tr??ng ?ang th?c hi?n có k?t qu? ?? án phát tri?n ??n n?m 2010 và nh?ng n?m ti?p theo, ??c bi?t là th?c hi?n ch? tr??ng c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? ?a d?ng hóa các ngành ngh? ?ào t?o, các hình th?c ?ào t?o, các h? ?ào t?o; m? r?ng phát tri?n quy m? ?ào t?o và chuy?n m?nh h? th?ng ?ào t?o t? “Cung” sang “C?u” thì vi?c ki?n toàn, phát tri?n, t?ng b??c chu?n hóa ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly giáo d?c trong Nhà tr??ng b?o ??m ?? v? s? l??ng, c? c?u h?p ly, có ch?t l??ng cao là t?t y?u khách quan, là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng, quy?t ??nh nang cao ch?t l??ng toàn di?n giáo d?c - ?ào t?o c?a nhà tr??ng trong th?i k? m?i; ?ay là trách nhi?m c?a ??ng b?, c?a các c? quan ch?c n?ng, các t? ch?c và c?a toàn th? cán b?, giáo viên, chi?n s?, CNV nhà tr??ng nh?m ??a s? nghi?p giáo d?c - ?ào t?o c?a nhà tr??ng lên m?t b??c m?i, ?áp ?ng ngày càng t?t h?n nhu c?u c?a s? phát tri?n kinh t? - x? h?i trong th?i k? h?i nh?p, góp ph?n th?c hi?n th?ng l?i m?c tiêu v? c?ng tác giáo d?c - ?ào t?o trong tình hình m?i theo tinh th?n NQTW2 (khóa VIII) và NQ 86/NQ-?UQSTW c?a ??ng ?y Quan s? Trung ??ng.

 

---------------------

(1) H? Chí Minh, toàn t?p, t?p 9, NXB Chính tr? Qu?c gia - Tr492.

??i tá Tr?n H?ng Gang – Hi?u tr??ng Nhà tr??ng -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384