广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:49 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


Tin ho?t ??ng c?a Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?

(Ngày ??ng: 4/5/2017)

广西快3APP下载Nh?m h??ng t?i k? ni?m 42 n?m ngày Gi?i phóng mi?n Nam (30/4), ngày qu?c t? Lao ??ng (01/5), 127 n?m ngày sinh nh?t Bác, 58 n?m ngày truy?n th?ng B? ??i Tr??ng S?n (19/5), Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? bám sát nhi?m v? chính tr? trung tam, t? ch?c có hi?u qu? các ho?t ??ng g?n v?i phong trào thi ?ua quy?t th?ng c?a Nhà tr??ng, góp ph?n quan tr?ng vào k?t qu? hoàn thành nhi?m v? quy 2 và 6 tháng ??u n?m 2017 c?a toàn ??n v?;

Các ho?t ??ng ?? t?p trung vào c?ng tác tuyên truy?n giáo d?c, ti?p t?c quán tri?t ch? th? s? 05 c?a B? Chính tr?, Ch? th? s? 87 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng v? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh g?n v?i ti?p t?c th?c hi?n cu?c v?n ??ng Phát huy truy?n th?ng, c?ng hi?n tài n?ng, x?ng danh B? ??i C? H?; k?t h?p quán tri?t tình hình nhi?m v?, ??nh h??ng t? t??ng giúp cho cán b?, ??ng viên, giáo viên trong toàn Tr??ng th?ng nh?t chung v? nh?n th?c, xác ??nh trách nhi?m c?a b?n than, xay d?ng quy?t tam cao trong th?c hi?n, hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

Theo ?ó, t? ngày 10-14/4/2017, ??ng ?y Nhà tr??ng ?? t? ch?c l?p b?i d??ng nh?n th?c v? ??ng cho 43 qu?n chúng ?u tú t?o ngu?n k?t n?p ??ng cho các t? ch?c ??ng tr?c thu?c ??ng b? Binh ?oàn 12 khu v?c Hà N?i, k?t qu? ki?m tra 100% h?c viên ?? ?i?u ki?n ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n, trong ?ó có 78,6% ??t Khá gi?i.

C?ng trong d?p này, Nhà tr??ng ?? ph?i h?p v?i trên m? l?p hu?n luy?n v? an toàn lao ??ng, b?i d??ng k? n?ng x? ly các tình hu?ng khi làm vi?c trên cao cho ng??i lao ??ng, có 146 ??ng chí cán b?, nhan viên và ng??i lao ??ng tham gia ??m b?o ch?t l??ng t?t.

Phong trào thi ?ua ?? t?p trung vào th?c hi?n nhi?m v? chính tr? trung tam, các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, liên k?t ?ào t?o ???c tri?n khai tích c?c, ch? ??ng biên so?n, th?m ??nh ?? c??ng, giáo trình n?m 2017 ??t 100%KH; c?ng tác ?ào t?o ?? bám sát n?i dung, ch??ng trình b?o ??m ch?t ch?, nghiêm túc. H??ng d?n th?c t?p t?t nghi?p, t? ch?c ?n t?p, thi k?t thúc h?c ph?n cho các l?p ??m b?o ch?t l??ng, an toàn tuy?t ??i.

N?m trong khu?n kh? các ho?t ??ng h??ng t?i ??i h?i ?oàn c? s? nhi?m k? 2017 – 2022 tu?i tr? Nhà tr??ng ?? phát huy t?t vai trò xung kích, t? ch?c các ho?t ??ng s?i n?i, thi?t th?c; theo ?ó, ?oàn c? s? ?? m? 01 l?p b?i d??ng nh?n th?c v? ?oàn cho thanh niên; qua th?c ti?n ?? l?a ch?n và k?t n?p 173 thanh niên ?u tú vào ?oàn; ??n nay, t?ng s? ?oàn viên c?a ?oàn c? s? Nhà tr??ng là 246 ??ng chí trên t?ng s? 9 ??u m?i chi ?oàn tr?c thu?c.

?oàn ?? tham gia phong trào hi?n máu tình nguy?n n?m 2017 do qu?n Hà ??ng phát ??ng ???c 16 ch? tiêu; tri?n khai th?c hi?n cu?c v?n ??ngNg?i nhà 100 ??ng”; cùng tu?i tr? ??a ph??ng t? ch?c ngày ra quan lao ??ng v? sinh ?o?n ???ng thanh niên t? qu?n; tu s?a v??n hoa, cay c?nh trong khu?n viên Nhà tr??ng, xay d?ng c? quan, ??n v? có c?nh quan m?i tr??ng “Sáng, Xanh, S?ch, ??p”.

?oàn C? s? Nhà tr??ng ?? t? ch?c 01 gi?i bóng ?á mi ni, giao h?u gi?a các chi ?oàn h?c viên t?o khí th? s?i n?i. ??ng ky giao ??c và h??ng ?ng phong trào thi ?ua B?o ??m tr?t t?, an toàn giao th?ng n?m 2017 g?n v?i ti?p t?c th?c hi?n cu?c v?n ??ng “Thanh niên Binh ?oàn 12 v?i v?n hóa giao th?ng”.

 

 

 

                                                

 


 


 

 


V? Xuan ??i - cauduong.vn

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384