广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:48 GMT +7. Liên h? RSS

» TUY?N SINH


Th?ng báo tuy?n sinh n?m 2017

(Ngày ??ng: 8/3/2016)

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?/ Binh ?oàn 12 th?ng báo tuy?n sinh Trung c?p chuyên nghi?p, Trung c?p ngh?, S? c?p ngh? n?m 2017.

I. TH?NG TIN CHUNG V? NHà TR??NG

Tên tr??ng: Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?

??n v? qu?n ly: Binh ?oàn 12 - B? Qu?c phòng

Ngày thành l?p: 20/9/1969

??a ch?: T? dan ph? Phú M?, ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng, Hà N?i.

?i?n tho?i: 0432.939.146;          Fax: 0433.866.362.

Website: fczhan.com.

 

II. ?I?U KI?N ??M B?O Và CH? ?? ?U ??I ??I V?I H?C SINH

a) Có c? s? v?t ch?t ?áp ?ng yêu c?u ?ào t?o

- H? th?ng gi?ng ???ng h?c ly thuy?t, th?c hành v?i trang thi?t b? ??ng b?, hi?n ??i; có th? vi?n v?i ??y ?? các ??u sách ph?c gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u; h? th?ng phòng h?c tin h?c, ngo?i ng? k?t n?i internet.

- H? th?ng nhà ? n?i trú khang trang, s?ch ??p, có các phòng riêng v?i các c?ng trình ph? và nhà t?m khép kín.

- H?i tr??ng sinh ho?t chung, san ch?i bóng ?á, bóng chuy?n, c?u l?ng, bóng bàn và b?i rèn luy?n th? l?c ??y ??.

 

b) ??i ng? giáo viên

??i ng? giáo viên Nhà tr??ng là nh?ng cán b? s? quan, quan nhan chuyên nghi?p có trình ?? ??t chu?n, chuyên m?n tay ngh? cao, nhi?t tình, tam huy?t, t?n t?y trong c?ng vi?c, h?t lòng vì h?c sinh.

 

c) Ch? ?? qu?n ly, rèn luy?n h?c sinh

H?c sinh theo h?c t?i tr??ng ???c h?c t?p trong m?i tr??ng quan ??i h?t s?c than thi?n, ???c sinh ho?t v?n d?ng ch? ?? quan ??i k?t h?p gi?a rèn luy?n s?c kh?e v?i phát tri?n trí tu? nên ch?t l??ng h?c t?p và rèn luy?n h?n h?n so v?i các tr??ng cùng b?c h?c, khi ra tr??ng có b?n l?nh, tác phong c?ng tác chu?n m?c ???c nhi?u ??n v?, doanh nghi?p tin t??ng tuy?n d?ng, ti?p nh?n vào làm vi?c.

 

d) Các ?u ??i ??i v?i h?c sinh

- Có ch? ?? h?c phí ?u ??i so v?i các tr??ng ?ào t?o cùng ngành ngh?, trong ?ó:

+ H?c sinh t?t nghi?p THCS h?c lên trình ?? trung c?p ???c mi?n gi?m 100% h?c phí h?c ngh?.

+ H?c sinh là b? ??i xu?t ng? h?c ngh? ???c h??ng toàn b? quy?n l?i: h?c phí, sinh ho?t phí… theo quy ??nh c?a B? Qu?c phòng.

+ ??i t??ng chính sách ???c mi?n, gi?m h?c phí và h??ng các quy?n l?i theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

- ???c xét, b? trí ? n?i trú cho h?c viên có nguy?n v?ng (?u tiên ??i t??ng chính sách và h?c viên ? xa); có b?p ?n t?p th? cho toàn b? h?c sinh ???c bao c?p ti?n c?ng ph?c v?, ti?t ki?m t?i ?a chi phí, ??m b?o v? sinh.

- Có ch? ?? khuy?n khích h?c t?p và rèn luy?n: ???c xét c?p h?c b?ng hàng k? trên c? s? k?t qu? h?c t?p và rèn luy?n theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng.

- ???c h?c liên th?ng lên Cao ??ng, ??i h?c chính quy theo quy ??nh c?a B? GD&?T.

- ???c gi?i thi?u vi?c làm ? các doanh nghi?p trong và ngoài quan ??i sau khi t?t nghi?p ra tr??ng; ???c t? v?n gi?i thi?u xu?t kh?u lao ??ng theo nhu c?u c?a h?c sinh.

 

III. ??I T??NG TUY?N SINH

   

TT

Ngành ngh? ?ào t?o

Ch? tiêu

Th?i gian ?ào t?o

A

Trung c?p chuyên nghi?p (TCCN)

1

Xay d?ng C?u ???ng

200

H? THCS: 03 n?m; 

H? THPT: 02 n?m

2

Xay d?ng Dan d?ng và c?ng nghi?p

100

H? THCS: 03 n?m; 

H? THPT: 02 n?m

3

K? toán doanh nghi?p

175

H? THCS: 03 n?m; 

H? THPT: 02 n?m

4

Tr?c ??a ??a hình ??a chính

80

H? THCS: 03 n?m;

H? THPT: 02 n?m

5

C?ng ngh? hàn

60

H? THCS: 03 n?m; 

H? THPT: 02 n?m

B

Trung c?p ngh? (TCN)

1

K? thu?t Hàn

30

H? THCS: 03 n?m;

H? THPT: 02 n?m

2

Thí nghi?m và ki?m tra ch?t l??ng c?u ???ng b?

30

H? THCS: 03 n?m;

H? THPT: 02 n?m

3

Tr?c ??a c?ng trình

30

H? THCS: 03 n?m;

H? THPT: 02 n?m

C

S? c?p ngh? (SCN)

1

Hàn ?i?n

100

03-06 tháng

2

Hàn h?i và Inox

100

06 tháng

3

Vi tính v?n phòng

80

03-06 tháng

4

S?a ch?a máy tính ph?n c?ng

80

03-06 tháng

5

?i?n dan d?ng

100

03-06 tháng

6

Ván khu?n – Giàn giáo

70

03-06 tháng

D

?ào t?o các l?p ng?n h?n

1

Hu?n luy?n và c?p gi?y ch?ng nh?n ATL?, VSL? t?t c? các ??i t??ng

2

Liên k?t v?i Tr??ng cao ??ng c?ng ngh? ? t? ?ào t?o sát h?ch lái xe ? t? h?ng B2; C.

E

Liên k?t ?ào t?o liên th?ng t? trung c?p lên cao ??ng, t? cao ??ng lên ??i h?c t?i tr??ng

1

Ngành C?u ???ng b?

 

 

2

Ngành xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p

 

 

F

Liên k?t ?ào t?o ??i h?c v?a làm v?a h?c t?i tr??ng

1

Lu?t (LK v?i tr??ng ??i h?c Lu?t)

 

 

2

K? toán (LK v?i tr??ng ??i h?c Kinh t? qu?c dan)

 

 

 

 IV. HìNH TH?C TUY?N SINH Và TH?I GIAN NH?P H?C

1. Hình th?c tuy?n sinh

- H? ?ào t?o c?a tr??ng: Xét tuy?n

- H? liên k?t liên th?ng, v?a làm v?a h?c: Thi tuy?n

2. Th?i gian nh?p h?c

a) H? ?ào t?o chính quy

- ??i t??ng t?t nghi?p THPT, GDTX  Nhà tr??ng d? ki?n g?i nh?p h?c làm 02 ??t:

+ ??t 1: T? ngày 20 ÷ 30 tháng 7;

+ ??t 2: D? ki?n g?i nh?p h?c trong quy IV.

- ??i t??ng t?t nghi?p THCS, Nhà tr??ng g?i nh?p h?c 01 ??t: T? ngày 01÷08 tháng 7.

- ??i t??ng h?c s? c?p ngh?: Nhà tr??ng t? ch?c cho h?c sinh nh?p h?c nhi?u ??t trong n?m, nh?p h?c khi ?? l?p.

b) H? v?a làm v?a h?c, liên th?ng và ng?n h?n

- H? ??i h?c v?a làm v?a h?c và liên th?ng lên cao ??ng, ??i h?c: Theo k? ho?ch c?a tr??ng liên k?t.

- L?p ng?n h?n: An toàn lao ??ng, v? sinh lao ??ng và các ??i t??ng khác tùy theo ?i?u ki?n c? th? Nhà tr??ng quy?t ??nh th?i gian m? l?p cho phù h?p.

 

V. H? S? TUY?N SINH (Ban ??u)

1. H? s? xét tuy?n (H? TCCN và h?c Ngh?): Phi?u ??ng ky xét tuy?n n?m 2017; B?n sao h?c b? và b?ng t?t nghi?p (ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i).

2. H? s? ??i v?i B?XN: Phi?u ??ng ky xét tuy?n n?m 2017; Q?XN b?n g?c; Th? h?c ngh? b?n g?c; Phi?u quan nhan b?n sao c?ng ch?ng, 04 ?nh 3x4 và 04 ?nh 4x6.

3. H? s? thi tuy?n: Liên h? mua h? s? t?i Nhà tr??ng.

 

VI. N?I NH?N H? S?: Phòng ?ào t?o - Tr??ng trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?. ??a ch?: T? dan ph? Phú M? - ph??ng Biên Giang - qu?n Hà ??ng - thành ph? Hà N?i. ?i?n tho?i: 0432.939.146./.

 

Lên ??u tin

Ph?n h?i bài vi?t:

Tiêu ??:
N?i Dung:
H? tên:
Email:
(*: C?n nh?p ?? th?ng tin)

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384