广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:46 GMT +7. Liên h? RSS

» TUY?N SINH


Th?ng báo th?i gian bán và nh?n h? s? xét tuy?n ??t 2 n?m 2017

(Ngày ??ng: 11/7/2017)

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 tran tr?ng th?ng báo, Nhà tr??ng ?? t? ch?c xét tuy?n ??t 01 ngày 07/7/2017. Hi?n nay Nhà tr??ng ti?p t?c bán, nh?n h? s? xét tuy?n ??t 02 th?i gian t? ngày 11/7 ??n 21/7 nh? sau:

Th?ng báo th?i gian bán và nh?n h? s? xét tuy?n ??t 2 n?m 2017

 

 

 

 

 

 

 

Th? 2 ??n

 

Th? 7

 

 Th?i gian

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 Sáng

 

Chi?u

 

 

 

 

 

 

 

7h30’ – 11h30’

 

13h00’ – 18h30’

 

 

 

 

 

 

          ??a ?i?m thu h? s?: T?i phòng ?ào t?o, tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (??a ch?: TDP Phú M?, ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng, Hà N?i).

 

Liên h? : ?/c Hoa 0979.847.757 - ?/c H?ng 0982.450.381.

Phòng ?ào t?o -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384