广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:44 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


L? k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng Nhà tr??ng (20/9/1969 - 20/9/2019) (24/9/2019)

Sáng ngày 19/9/2019, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 ?? tr?ng th? t? ch?c L? k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng (20/9/1969 - 20/9/2019) và ?ón nh?n B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?.
TH?NG BáO V? VI?C T? CH?C L? K? NI?M 50 N?M NGàY TRUY?N TH?NG NHà TR??NG (21/8/2019)

Nhan d?p k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng c?a Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (20/9/1969 - 20/9/2019); ???c s? nh?t trí c?a Th? tr??ng B? T? l?nh Binh ?oàn 12. ??ng u?, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng long tr?ng t? ch?cL? k? ni?m và ?ón nh?n B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?.
L? trao t?ng Huan ch??ng B?o v? T? qu?c (16/8/2019)

Ngày 14/8/2019 ??ng ?y, Ban Giám hi?u Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c L? trao t?ng Huan ch??ng B?o v? T? qu?c h?ng Ba cho ??ng chí ??i tá T?ng Xuan D?ng - Nguyên Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng.
Phát ??ng thi ?ua k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng (16/8/2019)

H??ng t?i k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng, ngày 14/8/2019 Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c L? phát ??ng ??t thi ?ua ??t kích v?i ch? ??: “?oàn k?t, sáng t?o, l?p c?ng v? ngu?n” ??n toàn th? cán b?, giáo viên, chi?n s?, nhan viên trong Nhà tr??ng.
S?I N?I CáC HO?T ??NG K? NI?M NGàY TH??NG BINH, LI?T S? (30/7/2019)

Nhan d?p k? ni?m 72 n?m Ngày Th??ng binh, Li?t s? (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 25/7/2019, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và d?y ngh? ?? t? ch?c L? Dang h??ng, dang hoa vi?ng các anh hùng li?t s? Tr??ng S?n t?i B?o tàng ???ng H? Chí Minh.
H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? Trung ??ng 6 Khóa XII (23/1/2018)

Ngày 17 tháng 01 n?m 2018 ??ng ?y Tr??ng TCC? & DN t? ch?c h?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng 6 (khóa XII) cho toàn th? cán b?, ??ng viên, giáo viên trong toàn Tr??ng.
??ng ?y Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?: S? k?t th?c hi?n Ch? th? 788 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng (22/5/2017)

Chi?u ngày 18/5/2017, ??ng ?y Tr??ng Trung c?p c?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c H?i ngh? s? k?t 3 n?m th?c hi?n Ch? th? 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng v? Cu?c v?n ??ng “Phát huy truy?n th?ng, c?ng hi?n tài n?ng, x?ng danh B? ??i C? H?”.
Tin ho?t ??ng c?a Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (4/5/2017)

Nh?m h??ng t?i k? ni?m 42 n?m ngày Gi?i phóng mi?n Nam (30/4), ngày qu?c t? Lao ??ng (01/5), 127 n?m ngày sinh nh?t Bác, 58 n?m ngày truy?n th?ng B? ??i Tr??ng S?n (19/5), Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? bám sát nhi?m v? chính tr? trung tam, t? ch?c có hi?u qu? các ho?t ??ng g?n v?i phong trào thi ?ua quy?t th?ng c?a Nhà tr??ng, góp ph?n quan tr?ng vào k?t qu? hoàn thành nhi?m v? quy 2 và 6 tháng ??u n?m 2017 c?a toàn ??n v?;
Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 (21/7/2016)

Th?ng tin v? Nhà tr??ng trên Kênh truy?n hình Qu?c phòng Vi?t Nam
C?ng b? và trao Quy?t ??nh chuy?n ch? ?? ph?c v? t? C?ng nhan viên qu?c phòng sang Quan nhan chuyên nghi?p (31/12/2014)

Ngày 31/12/2014, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 ?? t? ch?c c?ng b? và trao Quy?t ??nh chuy?n ch? ?? ph?c v? t? c?ng nhan viên qu?c phòng sang quan nhan chuyên nghi?p n?m 2014.
??n v? Liên k?t
C?ng ty 384