广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:50 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


TH?NG BáO V? VI?C T? CH?C L? K? NI?M 50 N?M NGàY TRUY?N TH?NG NHà TR??NG

(Ngày ??ng: 21/8/2019)

Nhan d?p k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng c?a Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (20/9/1969 - 20/9/2019); ???c s? nh?t trí c?a Th? tr??ng B? T? l?nh Binh ?oàn 12. ??ng u?, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng long tr?ng t? ch?cL? k? ni?m và ?ón nh?n B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?.

   Tran tr?ng th?ng báo và kính m?i:

          - ??i bi?u B? T? l?nh Binh ?oàn và các c? quan, ??n v? tr?c thu?c Binh ?oàn;

          - ??i bi?u H?i truy?n th?ng B? ??i Tr??ng S?n và ??i bi?u nguyên là l?nh ??o, ch? huy B? T? l?nh Binh ?oàn 12 ? khu v?c Hà N?i;

          - Các ??ng chí L?nh ??o, ch? huy Nhà tr??ng qua các th?i k?;

          - Các ??ng chí nguyên là cán b? ch? huy các phòng, khoa tr?c thu?c Nhà tr??ng. Các ??ng chí nguyên là giáo viên, nhan viên nhà tr??ng t? c?p thi?u tá tr? lên ? khu v?c Hà N?i và lan c?n;

          - ??i bi?u ??a ph??ng và các ??n v? ?óng quan trên ??a bàn;

          - Các ??i tác c?a Nhà tr??ng;

          - Toàn th? khung nhà tr??ng vàs? h?c sinh tiêu bi?u n?m h?c 2018-2019;

                    T?i d? L? và chung vui v?i Nhà tr??ng

- Th?i gian: Th? N?m - ngày 19/9/2019, c? th? nh? sau:

+ T? 7h30’: ?ón ti?p ??i bi?u và ch?p ?nh k? ni?m (??i bi?u ? xa, ?ón ti?p t? chi?u ngày 18/9/2019).

+ T? 9h00’: V?n ngh? chào m?ng.

+ T? 9h45’: T? ch?c L? k? ni?m.

- ??a ?i?m: Tr? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (T? dan ph? Phú M?, ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng, thành ph? Hà N?i).

- Quy ??nh mang m?c:??i bi?u mang m?c trang tr?ng, l?ch s?. Quan nhan m?c ti?u l? ph?c mùa hè.

- ?i?n tho?i liên h?:

+ ?/c Nguy?n Ti?n S? - Phó Hi?u tr??ng - Tr??ng Ban t? ch?c (S? ?i?n tho?i: 0983853576).

+ ?/c V? Xuan ??i - Ch? nhi?m Chính tr? - Phó tr??ng Ban t? ch?c (S? ?i?n tho?i: 0985 443 176)

                  R?t han h?nh ???c ?ón ti?p!

 

 

HI?U TR??NG

 

 

(?? ky)

 

??i tá Tr?n H?ng Gang

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384