广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:45 GMT +7. Liên h? RSS

» TUY?N SINH


TH?NG BáO TUY?N SINH N?M H?C 2019 - 2020

(Ngày ??ng: 8/8/2019)

.

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 th?ng báo tuy?n sinh n?m h?c 2019 - 2020 nh? sau:

I. ??I T??NG ?àO T?O - TH?I GIAN TUY?N SINH

TT

Ngành ngh? ?ào t?o

??i t??ng

Th?i gian ?ào t?o

H?c phí/tháng (??ng)

Ghi chú

I

Trình ??: Trung c?p chuyên nghi?p (TCCN)

1

Xay d?ng C?u ???ng

T?t nghi?p THPT

18 tháng

740.000

 

2

Xay d?ng Dan d?ng và C?ng ngh?p

T?t nghi?p THPT

18 tháng

740.000

 

3

Tr?c ??a ??a hình - ??a chính

T?t nghi?p THPT

18 tháng

740.000

 

4

C?ng ngh? hàn

T?t nghi?p THPT

18 tháng

740.000

 

II

Trình ?? S? c?p ngh? (SCN)

1

Hàn ?i?n

T?t nghi?p THCS

3 tháng

2.200.000

 

3

Vi tính v?n phòng

T?t nghi?p THCS

3 tháng

550.000

 

Th?i gian tuy?n sinh:

- H? Trung c?p chuyên nghi?p: tuy?n sinh ??n h?t tháng 12/2019.

- H? S? c?p ngh?: nh?n h? s? tuy?n sinh liên t?c trong n?m.

II. H? S? TUY?N SINH

1. H? s? xét tuy?n h? TCCN: Phi?u ??ng ky xét tuy?n n?m 2019; B?n sao h?c b? và b?ng t?t nghi?p (ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i); H? s? HS-SV; Gi?y khai sinh; ??ng ky, di chuy?n ngh?a v? quan s?; T?m trú t?m v?ng; B?n sao CMTND; Gi?y t? ?u tiên (n?u có).

2. H? s? xét tuy?n h? SCN: H? s? HS-SV; B?n sao gi?y khai sinh 01 b?n; B?ng t?t nghi?p, h?c b? THCS ho?c THPT (c?ng ch?ng); 04 ?nh 3x4 và 04 ?nh 4x6; CMTND (c?ng ch?ng) 02 b?n.

III. ?I?U KI?N ??M B?O Và CáC CH? ?? ?U ??I ??I V?I H?C SINH

1. ?i?u ki?n ??m b?o t? ch?c ?ào t?o, sinh ho?t

a) C? s? v?t ch?t ph?c v? ?ào t?o

- H? th?ng gi?ng ???ng h?c ly thuy?t, th?c hành v?i trang thi?t b? ??ng b?, hi?n ??i; có th? vi?n v?i ??y ?? các ??u sách ph?c v? gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u; h? th?ng phòng h?c tin h?c, ngo?i ng? k?t n?i Internet.

- H? th?ng nhà ? n?i trú khang trang, s?ch ??p và khép kín.

- H?i tr??ng sinh ho?t chung, san ch?i bóng ?á, bóng chuy?n, c?u l?ng, bóng bàn và b?i rèn luy?n th? l?c ??y ??.

b) ??i ng? giáo viên

??i ng? giáo viên Nhà tr??ng là nh?ng cán b? s? quan, quan nhan chuyên nghi?p có trình ?? ??t chu?n, chuyên m?n tay ngh? cao, nhi?t tình, tam huy?t, t?n t?y trong c?ng vi?c, h?t lòng v?i h?c sinh.

c) Ch? ?? qu?n ly, rèn luy?n h?c sinh

H?c sinh theo h?c t?i tr??ng ???c h?c t?p trong m?i tr??ng Quan ??i than thi?n, k?t h?p gi?a rèn luy?n s?c kh?e v?i phát tri?n trí tu? nên ch?t l??ng h?c t?p và rèn luy?n t?t, khi ra tr??ng có b?n l?nh, tác phong c?ng tác chu?n m?c ???c nhi?u ??n v?, doanh nghi?p tin t??ng tuy?n d?ng, ti?p nh?n vào làm vi?c.

2. Ch? ?? ?u ??i ??i v?i h?c sinh

???c b? trí ? n?i trú cho h?c viên có nguy?n v?ng (?u tiên ??i t??ng chính sách và h?c viên ? xa); có b?p ?n t?p th? cho h?c viên n?i trú.

Có ch? ?? khuy?n khích h?c t?p và rèn luy?n: ???c xét c?p h?c b?ng hàng k? trên c? s? k?t qu? h?c t?p và rèn luy?n theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng.

Có c? h?i ???c h?c liên th?ng lên Cao ??ng, ??i h?c chính quy theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, B? Lao ??ng Th??ng binh và X? h?i.

???c gi?i thi?u vi?c làm ? các doanh nghi?p trong và ngoài Quan ??i sau khi t?t nghi?p ra tr??ng.

IV. N?I NH?N H? S?:

          Phòng ?ào t?o - Tr??ng trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?. ??a ch?: T? dan ph? Phú M? - ph??ng Biên Giang - qu?n Hà ??ng - thành ph? Hà N?i. ?i?n tho?i: 0979. 847.757 (C? Hoa).

* Trong ?ào t?o S? c?p ngh? h?c viên ch?a t?t nghi?p THPT s? ???c t? ch?c thi c?p ch?ng ch? Tin h?c, Ngo?i ng? ?? ???c c?ng ?i?m khi xét t?t nghi?p THPT và ???c t? ch?c ?n thi t?t nghi?p THPT n?u có nguy?n v?ng./.     

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384