广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:46 GMT +7. Liên h? RSS

» ??NG - ?OàN


S?c tr? Tr??ng S?n

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 30/7/2012)

广西快3APP下载Bác H? ?? d?y "Thanh niên là ch? t??ng lai c?a n??c nhà. N??c nhà th?nh hay suy, y?u hay m?nh m?t ph?n l?n là do thanh niên". Trong nh?ng n?m qua, B? T? l?nh Binh ?oàn 12 c?ng nh? ??ng u?, Ban Giám hi?u tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? lu?n xác ??nh: Tu?i tr? là l?c l??ng nòng c?t và xung kích trong t?t c? các l?nh v?c. Trên m?i c?ng tr??ng và các ho?t ??ng c?a Tu?i tr? Binh ?oàn 12 ??u có s? ?óng góp kh?ng nh? c?a ?oàn viên, thanh niên ?oàn tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?.

Vinh d? và t? hào cho ?oàn c? s? Nhà tr??ng, tháng 6/2012, B? T? l?nh và C? quan Chính tr? Binh ?oàn ?? ch?n Nhà tr??ng là n?i t? ch?c ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh ?i?m trong toàn Binh ?oàn. ??i h?i ?? b?u BCH, Bí th? ?oàn c? s? và 5 ??i bi?u ?i d? ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh Binh ?oàn l?n th? VI t?i m?nh ??t cách m?ng: Qu?ng Tr? trong các ngày 18 - 19/7/2012.

?oàn ??i bi?u Nhà tr??ng ?? có bài tham lu?n, g?i ??n ??i h?i nh?ng tam t? nguy?n v?ng c?a toàn th? ?oàn viên, thanh niên Nhà tr??ng và nh?ng b?n nh?c, l?i ca, ti?ng hát góp ph?n t?o nên thành c?ng c?a ??i h?i, ???c l?nh ??o, ch? huy Binh ?oàn c?ng nh? các C?ng ty, ??n v? ?ánh giá cao.

??ng chí Lê H?u Thiêm - Bí th? ?oàn C? s? Nhà tr??ng vinh d? ???c ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh Binh ?oàn l?n th? VI b?u là ??i bi?u d? khuy?t ?i d? ??i h?i ?oàn c?p trên.

广西快3APP下载?oàn ??i bi?u nhà tr??ng cùng các ??i bi?u ???c ??n th?m, th?p n?n, th?p h??ng tri an nh?ng anh hùng li?t s? t?i Ngh?a trang Li?t s? Qu?c gia Tr??ng S?n và dang h??ng t?i Thành c? Qu?ng Tr?, thành kính t??ng nh? các anh hùng li?t s?.

  L?nh ??o Binh ?oàn 12 ch?p ?nh l?u ni?m v?i ?oàn ??i bi?u Nhà tr??ng t?i Ngh?a trang li?t s? Qu?c gia Tr??ng S?n

Sau ??i h?i, các ??i bi?u s? truy?n tinh th?n, ngh? quy?t c?a ??i h?i v? ?oàn tr??ng, phát huy truy?n th?ng hào hùng c?a các th? h? ?àn anh ?i tr??c, kh?ng ng?ng “rèn ??c, rèn s?c, rèn tài”, ph?n ??u tr? thành ng??i cán b?, nhan viên chuyên m?n k? thu?t “v?a h?ng v?a chuyên”; dành h?t “tam l?c - trí l?c - th? l?c” vì t??ng lai c?a ??t n??c, vì s? phát tri?n b?n v?ng c?a Binh ?oàn và Nhà tr??ng. ?oàn viên, thanh niên Nhà tr??ng nguy?n x?ng ?áng là ??i quan xung kích, ti?p n?i s?c tr? Tr??ng S?n, s?m t?o ???c nh?ng thành tích xu?t s?c trong gi?ng d?y, h?c t?p và c?ng tác.

 

Th??ng úy Nguy?n Th? H?nh -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384