广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:49 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


S?I N?I CáC HO?T ??NG K? NI?M NGàY TH??NG BINH, LI?T S?

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 30/7/2019)

广西快3APP下载Nhan d?p k? ni?m 72 n?m Ngày Th??ng binh, Li?t s? (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 25/7/2019, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và d?y ngh? ?? t? ch?c L? Dang h??ng, dang hoa vi?ng các anh hùng li?t s? Tr??ng S?n t?i B?o tàng ???ng H? Chí Minh.

S?I N?I CáC HO?T ??NG K? NI?M NGàY TH??NG BINH, LI?T S?

     

      D? và ch? trì bu?i L? có ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ??ng chí Trung tá Nguy?n Bá ?oàn - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng cùng toàn th? cán b?, giáo viên, c?ng nhan viênNhà tr??ng tham d? L? dang h??ng.

      Trong kh?ng khí trang nghiêm, thành kính, ?oàn ??i bi?u Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và d?y ngh? - Binh ?oàn 12 ??t vòng hoa, dang h??ng và kính c?n nghiêng mình tr??c anh linh các anh hùng li?t s? Tr??ng S?n ?? anh d?ng hy sinh vì n?n ??c l?p t? do c?a T? qu?c, vì h?nh phúc c?a nhan dan.Ngay sau l? dang h??ng, Nhà tr??ng ?? t? ch?c cho cán b?, giáo viên, c?ng nhan viên tham quan, h?c t?p t?i B?o tàng ???ng H? Chí Minh.

 

       

 

 

?oàn ??i bi?u dang h??ng vi?ng các anh hùng li?t s? t?i B?o tàng ???ng H? Chí Minh

 

 

?oàn tham quan kh?ng gian tr?ng bày

          N?m trong chu?i ho?t ??ng tri an h??ng v? Ngày Th??ng binh, Li?t s? 27-7, Nhà tr??ng ?? t? ch?c các ?oàn ??n th?m, t?ng quà các ??ng chí Th??ng binh t?i Trung tam ?i?u d??ng ng??i có c?ng s? 2 - Hà N?i; th?m, t?ng 15 su?t quà cho các ??i t??ng chính sách trong Nhà tr??ng và trên ??a bàn ?óng quan v?i t?ng s? ti?n h?n 5,5 tri?u ??ng. Ch? ??o ?oàn thanh niên, h?i Ph? n? Nhà tr??ng ph?i h?p ?oàn thanh niên và h?i Ph? n? ph??ng Biên Giang tham gia d?n d?p, v? sinh, ch?m sóc các ph?n m? anh hùng li?t s? t?i Ngh?a trang Li?t s? ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng, thành ph? Hà N?i…

 

?ay là nh?ng ho?t ??ng th??ng niên c?a Nhà tr??ng nh?m th?c hi?n t?t c?ng tác “??n ?n ?áp ngh?a”, ??o ly “U?ng n??c nh? ngu?n”, phát huy truy?n th?ng t?t ??p c?a “B? ??i C? H?”, ti?p t?c gi? v?ng và phát huy thành qu? c?a th? h? cha anh ?i tr??c trong th?i k? m?i./.

 

 

?oàn ??i bi?u dang h??ng vi?ng các anh hùng li?t s? t?i ngh?a trang Li?t s? ph??ng

 Biên Giang, qu?n Hà ??ng, thành ph? Hà N?i.

 

 

?oàn ??i bi?u Nhà tr??ng th?m, t?ng quà t?i Trung tam ?i?u d??ng ng??i có c?ng s? 2, Hà N?i

 

 

?oàn ??i bi?u Nhà tr??ng th?m, t?ng quà các ??i t??ng chính sách trên ??a bàn ?óng quan

 

 

?oàn thanh niên và h?i Ph? n? Nhà tr??ng tham gia d?n d?p, v? sinh, ch?m sóc các ph?n m? anh hùng li?t s? t?i Ngh?a trang Li?t s? ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng, thành ph? Hà N?i

广西快3APP下载??i uy Bùi Xuan Long - Phòng Chính tr? -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384