广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:46 GMT +7. Liên h? RSS

» GI?I THI?U


Quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng

(Ngày ??ng: 31/3/2015)

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ra ??i trong khói l?a chi?n tranh. ?i t? nh? ??n l?n, t? y?u ??n m?nh. ?ó là m?t hành trình ??y gian nan th? thách nh?ng r?t ??i t? hào.

B??C KH?I ??U L?CH S? 


  

??i tá Tr?n H?ng Gang
Hi?u tr??ng Nhà Tr??ng

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12, ti?n than là Tr??ng B? túc Cán b? 569 - Tr??ng Quan chính, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng Binh ?oàn 12. Ra ??i trong nh?ng n?m tháng chi?n tranh v?i tinh th?n quy?t chi?n “?ánh cho M? cút, ?ánh cho Ng?y nhào” c?a toàn dan t?c, hành trang v? vang c?a Nhà tr??ng lu?n g?n li?n v?i ch?ng ???ng l?ch s? truy?n th?ng phát tri?n c?a Binh ?oàn 12 - B? ??i Tr??ng S?n anh hùng.

Tr??c yêu c?u nhi?m v? gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t T? qu?c, tuy?n v?n t?i quan s? chi?n l??c trên ??i ngàn Tr??ng S?n ???c thành l?p vào ngày 19/5/1959, ?oàn 559 - ???ng H? Chí Minh b?t ??u ?i vào l?ch s?.

Trong th?i ?i?m ?ó, cu?c chi?n ??u trên tuy?n ???ng H? Chí Minh di?n ra ngày càng quy?t li?t, các l?c l??ng c?a B? ??i Tr??ng S?n ngày càng ?òi h?i ph?i phát tri?n kh?ng ng?ng c? s? l??ng, ch?t l??ng; v? t?c ?? và quy m?. M?t v?n ?? h?t s?c quan tr?ng và c?p bách ???c ??t ra là ph?i ti?n hành hu?n luy?n, b?i d??ng ??i ng? cán b? có b?n l?nh chính tr? v?ng vàng, có ph?m ch?t ??o ??c t?t và n?ng l?c t? ch?c, ch? huy h?p ??ng binh ch?ng trong v?n t?i quan s?, ?? s?c hoàn thành nhi?m v?, ?áp ?ng nhu c?u b? sung k?p th?i cán b? cho toàn tuy?n chi vi?n.

T? các y?u t? c?p thi?t ?ó, ngày 20 tháng 9 n?m 1969, ??ng ?y, B? T? l?nh 559 quy?t ??nh thành l?p Tr??ng B? túc Cán b? 569 v?i nhi?m v?: “T?p hu?n, b? túc cán b? ??i ??i, ti?u ?oàn, tr? ly binh tr?m trên toàn tuy?n, g?m các khoa c?ng binh, v?n t?i, b? binh, cao x?, chính tr?, h?u c?n”.

Nh?ng ngày ??u m?i thành l?p, ??i ng? cán b?, giáo viên, nhan viên ph?c v? khung Nhà tr??ng ch? có 40 ??ng chí. Giáo viên v?a gi?ng d?y v?a kiêm nhi?m các c?ng tác khác và ph?i ch?u s? ?ánh phá ác li?t su?t ngày ?êm c?a k? thù. Nhi?u cán b?, giáo viên h?c viên ?? hy sinh. Nh?ng v?i tinh th?n “T?t c? cho ti?n tuy?n”, m?i ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng ??u h??ng v? các ??n v?. V??t qua gian kh?, hy sinh, cán b?, giáo viên ?? kh?c ph?c khó kh?n, th??ng xuyên bám sát c? s? ?? tìm hi?u th?c t?, ch? ??ng sáng t?o xay d?ng n?i dung ch??ng trình hu?n luy?n phù h?p, ?áp ?ng ???c yêu c?u ?ào t?o, b? túc cán b? l?nh ??o, ch? huy chi?n ??u h?p ??ng binh ch?ng trong v?n chuy?n và b?o v? v?n chuy?n c?a B? ??i Tr??ng S?n. Tính ??n n?m 1976, Nhà tr??ng ?? hu?n luy?n ???c 6 khoá v?i 3700 cán b? s? c?p, trung c?p và t?p hu?n 3 l?p v?i 400 cán b? ti?u ?oàn, trung ?oàn. Ghi nh?n thành tích c?a Nhà tr??ng, ??ng ?y và B? T? l?nh 559 ?? ?ánh giá: “Tr??ng 569 v?i tinh th?n n? l?c kh?c ph?c khó kh?n, ch? ??ng sáng t?o nêu cao y chí cách m?ng ti?n c?ng, ?? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ?ào t?o, b? túc ???c g?n 4.000 cán b? c? s?, góp ph?n nang cao s?c m?nh toàn tuy?n”. 

NH?NG N?M THáNG KH?NG QUêN 

Sau ??i th?ng mùa xuan n?m 1975, ??t n??c th?ng nh?t, T?ng c?c Xay d?ng Kinh t? ???c thành l?p (ti?n than là ?oàn 559) trong ?ó có Binh ?oàn 12. Nhi?m v? c?a T?ng c?c ???c giao ch? y?u là xay d?ng các c?ng trình c?ng nghi?p ph?c v? yêu c?u phát tri?n kinh t?, qu?c phòng, ch? y?u là xay d?ng C?u ???ng; ??ng th?i k?t h?p v?i nhi?m v? hu?n luy?n, s?n sàng chi?n ??u và chi?n ??u t?i ch?, b?o ??m giao th?ng chi?n l??c khi chi?n tranh x?y ra.

Tr??ng B? túc Cán b? 569 lúc này thu?c T?ng c?c Xay d?ng Kinh t? và ???c giao nhi?m v? ti?p t?c m? các khoá h?c cho nhi?u ??i t??ng khác nhau: ?ào t?o s? c?p quan s?, chính tr?; b? túc trung c?p quan s?, chính tr? và b?i d??ng k? thu?t chuyên ngành xay d?ng c?u ???ng cho cán b? trung ?oàn, s? ?oàn. Ngày 30 tháng 01 n?m 1983, Tr??ng quan chính Binh ?oàn 12 ???c thành l?p trên c? s? Tr??ng B? túc Cán b? 569, là m?t trong 18 tr??ng quan chính c?p quan khu, quan ?oàn trong h? th?ng Nhà tr??ng Quan ??i.          

Nhi?m v? xay d?ng ?? hàn g?n v?t th??ng sau chi?n tranh ?òi h?i ngày càng cao, ??c bi?t là s?a ch?a, c?i t?o, làm m?i h? t?ng c? s?, h? th?ng c?u ???ng; Binh ?oàn 12 là m?t trong nh?ng ??n v? quan ??i ???c B? Qu?c phòng giao tham gia tích c?c vào nhi?m v? trên; ?? b? sung k?p th?i ??i ng? cán b? nhan viên chuyên m?n k? thu?t cho Binh ?oàn. Ngày 20 tháng 6 n?m 1977, B? tr??ng B? Qu?c phòng ?? ra quy?t ??nh s? 125/Q?-QP thành l?p tr??ng Trung c?p C?u ???ng Binh ?oàn 12, Tr??ng ?óng quan t?i x? Long Bình, qu?n Th? ??c, thành ph? H? Chí Minh. V?i nhi?m v? ?ào t?o trung c?p c?u ???ng, h?c viên ra tr??ng ???c phong quan hàm s? quan ho?c quan nhan chuyên nghi?p; trình ?? k? thu?t trung c?p, trình ?? quan s? chính tr? s? c?p. T? ch?c ho?t ??ng và biên ch? theo m? hình các tr??ng trung h?c chuyên nghi?p. Th?i gian ?ào t?o 3 n?m theo ch??ng trình ?ào t?o t?p trung c?a B? ??i h?c và Trung h?c chuyên nghi?p.

Tr??c yêu c?u ngày càng cao và  toàn di?n c? v? s? l??ng, ch?t l??ng ??i ng? cán b?, nhan viên chuyên m?n k? thu?t t?i các ??n v? C?u ???ng chi?n l??c c?a Binh ?oàn 12, tháng 3 n?m 1986 (sau khi Tr??ng Trung c?p C?u ???ng ?ào t?o tr?n v?n ???c 4 khoá và ?ang ?ào t?o ti?p 2 khoá) Binh ?oàn 12 sáp nh?p Tr??ng Trung c?p C?u ???ng vào Tr??ng Quan chính, l?y tên chung là tr??ng Quan chính Binh ?oàn 12 nh?ng v?n gi? nguyên phiên hi?u Trung c?p C?u ???ng và ?ào t?o Trung c?p C?u ???ng là nhi?m v? ch? y?u c?a Nhà tr??ng.

?? phù h?p v?i nhi?m v? Binh ?oàn trong th?i k? m?i - th?i k? ho?t ??ng theo m? hình doanh nghi?p kinh t? qu?c phòng, Binh ?oàn 12 - T?ng C?ng ty XD Tr??ng S?n, ngày 30 tháng 5 n?m 1990, B? tr??ng B? Qu?c phòng có quy?t ??nh s? 157/Q?-QP thành l?p Tr??ng Trung h?c C?u ???ng và D?y ngh? trên c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng Binh ?oàn 12 (Quy?t ??nh do th? tr??ng - th??ng t??ng ?ào ?ình Luy?n ky).

Lúc này nhi?m v? chính tr? c?a Nhà tr??ng là: ?ào t?o nhan viên k? thu?t có trình ?? Trung c?p c?u ???ng b?; ?ào t?o C?ng nhan xay d?ng c?ng trình (n?, bê t?ng c?t thép, m?c xay d?ng, ?o ??c c?ng trình, s?t hàn...); Liên k?t ?ào t?o K? s? xay d?ng c?u ???ng (liên k?t v?i Tr??ng ??i h?c XD, ??i h?c Giao th?ng v?n t?i); B? túc, t?p hu?n b?i d??ng cán b? qu?n ly doanh nghi?p c?p ??i, c?p c?ng ty, xí nghi?p; ?ào t?o b? túc nhan viên kinh t? k? thu?t chuyên ngành xay d?ng C?u ???ng; T?p hu?n khung d? b? ??ng viên...

D?U ?N ???NG PHáT TRI?N

Qua 45 n?m xay d?ng và tr??ng thành Nhà tr??ng ?? ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o, b?i d??ng, ph?c v? ??c l?c cho nhi?m v? c?a tuy?n chi vi?n chi?n l??c 559 trong cu?c kháng chi?n ch?ng M? c?u n??c và cho nhi?m v? xay d?ng kinh t?, b?o v? T? qu?c c?a T?ng c?c Xay d?ng kinh t? và Binh ?oàn 12 - T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n hi?n nay. ??c bi?t trong ?i?u ki?n hi?n nay là Nhà tr??ng n?m trong doanh nghi?p kinh t? – qu?c phòng, m?c dù có nhi?u khó kh?n v? kinh phí, c? s? v?t ch?t... nh?ng Tr??ng ?? t? kh?ng ??nh ???c v? trí c?a mình trong h? th?ng Nhà tr??ng Quan ??i qu?n ly. Nhà tr??ng th?c s? là trung tam ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch? y?u c?a Binh ?oàn 12 – T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n.

H?c viên ???c Nhà tr??ng hu?n luy?n ?ào t?o khi ra tr??ng tr? v? ??n v? c?ng tác h?u h?t ??u có ph?m ch?t chính tr?, ph?m ch?t ??o ??c và s?c kho? t?t, n?m v?ng ki?n th?c ???c trang b? hoàn thành t?t trách nhi?m c??ng v? c?ng tác ???c phan c?ng. Nhi?u ??ng chí hi?n nay ?? tr? thành cán b? trung ?oàn, s? ?oàn, cán b? c?p c?ng ty, xí nghi?p. ?i?u ??c bi?t vinh d? là trong s? 44 anh hùng l?c l??ng v? trang thu?c B? ??i Tr??ng S?n có 19 ??ng chí ?? qua h?c t?p, rèn luy?n t?i Tr??ng.

V?i nh?ng thành tích ?? ??t ???c trong quá trình xay d?ng và phát tri?n, Nhà tr??ng ?? 4 l?n ???c Nhà n??c t?ng th??ng Huan ch??ng Chi?n c?ng: Huan ch??ng Chi?n c?ng h?ng Nh?t n?m 1985, Huan ch??ng Chi?n c?ng h?ng Nhì n?m 1984, 2 Huan ch??ng Chi?n c?ng h?ng Ba n?m 1981 và 2000, Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba n?m 2007; 16 l?n ???c T?ng c?c Chính tr?, B? T? l?nh 559, T?ng c?c Xay d?ng kinh t?, T? l?nh Binh ?oàn 12 t?ng th??ng c? luan l?u ??n v? khá nh?t và nhi?u b?ng khen c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, B? T? l?nh 559, T?ng c?c Xay d?ng kinh t?, Binh ?oàn 12; ??ng b? Nhà tr??ng nhi?u n?m li?n ???c c?ng nh?n là ??ng b? trong s?ch v?ng m?nh và ??t tiêu chu?n trong s?ch v?ng m?nh tiêu bi?u; Nhà tr??ng lu?n lu?n ???c c?ng nh?n là ??n v? “V?ng m?nh toàn di?n”. 

?OàN K?T LàM NêN S?C M?NH X?Y D?NG NH?NG T?M CAO

Bi?t bao th? h?, l?p l?p cán b?, giáo viên, h?c viên, c?ng nhan viên, chi?n s? ?? xay d?ng nên truy?n th?ng t?t ??p c?a Nhà tr??ng. ?ó là truy?n th?ng ?oàn k?t s?n sàng v??t khó, t?n t?y sáng t?o trong lao ??ng, h?c t?p và c?ng tác, nêu cao b?n ch?t y chí và ph?m ch?t anh B? ??i c? H?... Truy?n th?ng quy giá ?ó m?i m?i to? sáng, k?t tinh nên nh?ng bài h?c kinh nghi?m:

- Quán tri?t Ngh? quy?t, Ch? th? c?a ??ng u? các c?p, nh?n th?c sau s?c v? nhi?m v? chính tr? c?a Nhà tr??ng trong t?ng th?i k?, t?ng n?m h?c ?? xay d?ng k? ho?ch hu?n luy?n - ?ào t?o khoa h?c, sát th?c, có tính kh? thi cao; ??ng th?i ?? ra nhi?u bi?n pháp tích c?c t? ch?c th?c hi?n qu?n ly và ?i?u hành nghiêm túc k? ho?ch ?? ra.

- ?oàn k?t, th?ng nh?t phát huy trí tu? t?p th?, ??m b?o dan ch?, phát huy n?i l?c, ch? ??ng sáng t?o trong các ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng. Xay d?ng t? ch?c ??ng trong s?ch v?ng m?nh, t? ch?c biên ch? phù h?p nhi?m v?, tinh gi?n, g?n nh? nh?ng ho?t ??ng hi?u qu? cao; xay d?ng H?i ??ng quan nhan và các t? ch?c qu?n chúng nh? H?i ph? n?, ?oàn thanh niên... v?ng m?nh, t?o ra s? hi?p ??ng, th?ng nh?t trong th?c hi?n nhi?m v? c?a Nhà tr??ng.

- Xay d?ng ??i ng? giáo viên ?? s? l??ng, có c? c?u phù h?p có trình ?? chuyên m?n v?ng, tay ngh? cao, ?áp ?ng v?i nhi?m v? là khau tr?ng y?u; ??c bi?t coi tr?ng xay d?ng ??i ng? giáo viên v?a có trình ?? chuyên m?n, trình ?? s? ph?m v?a có tay ngh? l?i v?a ???c t?i luy?n qua th?c t? chi?n ??u và xay d?ng; chú tr?ng xay d?ng ??i ng? giáo viên tr?, t?o m?i ?i?u ki?n cho giáo viên nang cao trình ?? b?ng m?i hình th?c.

- Th??ng xuyên ??i m?i m?c tiêu, quy trình, ch??ng trình n?i dung ph??ng pháp ?ào t?o cho phù h?p v?i ngành h?c, b?c h?c, sát v?i th?c t?, ?áp ?ng nhu c?u x? h?i. Vi?c xay d?ng m?c tiêu, n?i dung ch??ng trình ???c ??i m?i theo ph??ng cham v?a chu?n hoá, v?a m?m d?o, nang cao n?ng l?c th?c hành, ?? thích ?ng v?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a c?ng ngh? và th?c t?. Ph??ng pháp ?ào t?o ph?i phát huy dan ch?, tính t? giác, tích c?c, ch? ??ng t? duy sáng t?o c?a ng??i h?c, b?i d??ng n?ng l?c t? h?c, t? nghiên c?u, lòng say mê h?c t?p và y chí v??n lên.

- ??i m?i ph??ng pháp qu?n ly giáo d?c, ph??ng pháp qu?n ly ch?t l??ng ?ào t?o nh?m nang cao hi?u qu? c?ng tác ?ào t?o, b?i d??ng... Trên c? s? n?m v?ng các quy ch?, quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, ?i?u l? Nhà tr??ng Quan ??i... ??m b?o tính khoa h?c trong t? ch?c quá trình ?ào t?o ch?t ch? n?i dung ch??ng trình ?? ???c duy?t, tích c?c ??i m?i ph??ng pháp ?ánh giá k?t qu? h?c t?p và rèn luy?n c?a h?c viên, ?ánh giá k?t qu? gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c c?a giáo viên. Th??ng xuyên làm t?t c?ng tác s?, t?ng k?t theo ??nh k? và t?ng nhi?m v? c? th?, bi?u d??ng khen th??ng k?p th?i t?p th?, cá nhan tiêu bi?u.

- Ch?m lo thi?t th?c ??n ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n cho cán b? giáo viên, c?ng nhan viên, h?c viên, chi?n s? toàn tr??ng trong b?t k? hoàn c?nh nào b?ng cách th?c hi?n t?t ch? ??, chính sách, b?ng c?ng s?c c?a chính t?p th? toàn tr??ng tu? theo ?i?u ki?n c? th?; t?o ra s? yên tam, h?ng kh?i trong c?ng vi?c, g?n bó gi?a cá nhan và t?p th?.

- Tranh th? s? ch? ??o, t?o di?u ki?n c?a các c? quan nghi?p v? c?p trên; quan h? ch?t ch? v?i các tr??ng b?n, nh?t là các tr??ng cùng b?c, cùng ngành ngh? ?ào t?o; ch? ??ng g?n Nhà tr??ng v?i ??n v?, doanh nghi?p, phát hi?n và nhanh chóng ?áp ?ng nhu c?u x? h?i; quan h? ch?t ch? và ?oàn k?t v?i chính quy?n, nhan dan ??a ph??ng n?i ?óng quan, tích c?c ??m b?o an ninh và an toàn x? h?i trong khu v?c...

R?NG M? CON ???NG L?N

Phát huy truy?n th?ng h?n 45 n?m, trong giai ?o?n m?i xay d?ng và h?i nh?p, Binh ?oàn 12 - T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n là m?t trong nh?ng doanh nghi?p l?n c?a quan ??i và Nhà n??c v? xay d?ng c?u ???ng, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ti?p t?c phát tri?n v?i nh?ng ??nh h??ng chính nh? sau:

- Ti?p t?c ?ào t?o ngu?n nhan l?c: Trung c?p C?u ???ng, Xay d?ng; C?ng nhan k? thu?t các ngành ngh?: N?, bê t?ng, s?t hàn, ?o ??c c?ng trình. Liên k?t ?ào t?o ??i h?c v?a làm v?a h?c, trung c?p chuyên nghi?p ?áp ?ng nhu c?u các ??n v? trong Binh ?oàn và x? h?i.

- G?n li?n h?c v?i hành, nhà tr??ng v?i ??n v? và x? h?i, Nhà tr??ng là b? ph?n kh?ng th? thi?u c?a các c?ng ty, xí nghi?p trong toàn T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n, ??ng th?i các c?ng ty, xí nghi?p là n?i ?? Nhà tr??ng t? ch?c th?c t?p th?c hành. H?c viên ra tr??ng th?c s? là ngu?n nhan l?c tin c?y.

- Xay d?ng Nhà tr??ng ngày càng v?ng m?nh c? v? s? l??ng và ch?t l??ng, m? r?ng ngành ngh?, lo?i hình ?ào t?o, ?ào t?o theo nhu c?u. Ki?n toàn c? c?u t? ch?c phù h?p, xay d?ng ??i ng? giáo viên, nhan viên ?áp ?ng yêu c?u nhi?m v? trong tình hình m?i; T?ng c??ng liên k?t ph?i h?p ch?t ch? v?i các ??n v? b?n ?? t?ng b??c phát tri?n Nhà tr??ng, Nhà tr??ng th?c s? là ??a ch? tin c?y v? ?ào t?o ngu?n nhan l?c trong khu v?c.

V?i truy?n th?ng v? vang h?n 40 n?m xay d?ng và phát tri?n, trên c? s? quán tri?t ngh? quy?t c?a ??i h?i ??ng b? các c?p, s? ch? ??o ch?t ch? c?a ??ng ?y, B? T? l?nh Binh ?oàn 12 - T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n, toàn th? cán b?, ??ng viên, giáo viên, c?ng nhan viên và h?c viên nhà tr??ng tích c?c rèn luy?n h?c t?p ?oàn k?t, nh?t trí, quy?t tam phát huy nh?ng thành tích ??t ???c, n? l?c ph?n ??u hoàn thành xu?t s?c m?i nhi?m v? trong giai ?o?n c?ng nghi?p hoá, hi?n ??i hoá ??t n??c, vi?t ti?p trang s? truy?n th?ng v? vang c?a Nhà tr??ng, x?ng ?áng v?i truy?n th?ng B? ??i Tr??ng S?n anh hùng. 

 

广西快3APP下载Ban biên t?p -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384