广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:49 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


Phát ??ng thi ?ua k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng

(Ngày ??ng: 16/8/2019)

H??ng t?i k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng, ngày 14/8/2019 Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c L? phát ??ng ??t thi ?ua ??t kích v?i ch? ??: “?oàn k?t, sáng t?o, l?p c?ng v? ngu?n” ??n toàn th? cán b?, giáo viên, chi?n s?, nhan viên trong Nhà tr??ng.

            M?c ?ích c?a ??t thi ?ua nh?m tuyên truy?n, giáo d?c cho cán b?, giáo viên, chi?n s?, nhan viên và h?c sinh trong toàn Tr??ng nêu cao lòng t? hào v? truy?n th?ng 50 n?m xay d?ng và tr??ng thành c?a Nhà tr??ng, qua ?ó t?o ??ng l?c m?nh m?, quy?t tam cao, phát huy s?c m?nh t?ng h?p, t?p trung m?i ngu?n l?c, ??t phá m?nh và có hi?u qu? trong m?i ho?t ??ng, ph?n ??u hoàn thành xu?t s?c m?i nhi?m v? ???c giao

T?i l? phát ??ng, ??ng chí Trung tá Nguy?n Bá ?oàn - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ch? trì bu?i L? ?? quán tri?t m?t s? n?i dung tr?ng tam c?a ??t thi ?ua, ??ng th?i có y ki?n ch? ??o các c? quan, ??n v? ch? ??ng xay d?ng k? ho?ch, t? ch?c th?c hi?n ??t thi ?ua ??m b?o s?i n?i, ch?t ch?, hi?u qu? và an toàn tuy?t ??i; t?o s? chuy?n bi?n t?t v? y th?c và hành ??ng c?a toàn th? cán b?, giáo viên, chi?n s?, nhan viên và h?c sinh trong th?c hi?n nhi?m v? h?c t?p, c?ng tác; th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu c?a ??t thi ?ua, l?p thành tích cao nh?t thi?t th?c chào m?ng k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng c?a Nhà tr??ng.

??ng chí Trung tá Nguy?n Bá ?oàn - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ghi nh?n quy?t tam thi ?ua c?a các c? quan, ??n v?

          ?? ??a nh?ng ch? tiêu thi ?ua thành ch??ng trình hành ??ng và vi?c làm c? th?, ??i di?n cho t?p th? các c? quan, ??n v? trong toàn Tr??ng ?? th? hi?n s? quy?t tam, nh?t trí cao và ky giao ??c thi ?ua tr??c s? ch?ng ki?n c?a L?nh ??o, ch? huy Nhà tr??ng.

             Ch? huy các c? quan, ??n v? ky giao ??c thi ?ua

Phòng Chính tr? -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384