广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:45 GMT +7. Liên h? RSS

» PHóNG S? ?NH


Ngày 26/9/2014, Trung t??ng Ph?m Xuan Hùng ??n th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng (23/8/2012)

Ngày 26 tháng 9 n?m 2014, Trung t??ng Ph?m Xuan Hùng - ?y viên Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng - Phó T?ng Tham m?u Tr??ng Q?ND Vi?t Nam
??n th?m và làm vi?c t?i Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12.
??n v? Liên k?t
C?ng ty 384