广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:48 GMT +7. Liên h? RSS

» GI?I THI?U


Nh?ng d?u ?n trên ???ng phát tri?n

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 28/5/2012)

Trong 43 n?m xay d?ng và tr??ng thành, v??t qua bao gian khó c? trong th?i k? kháng chi?n ch?ng gi?c M? xam l??c, tr??ng TCC? và D?y ngh? ?? có nh?ng c?ng hi?n xu?t s?c. ?ào t?o hàng v?n l??t cán b?, c?ng nhan k? thu?t cho ?oàn 559, Binh ?oàn 12. Nhà tr??ng ?? ???c ??ng và Nhà n??c, Th? tr??ng B? Qu?c Phòng và Th? tr??ng các c?p trao t?ng nhi?u danh hi?u ph?n th??ng cao quy.

Nh?ng d?u ?n trên ???ng phát tri?n

- Huan ch??ng chi?n c?ng H?ng Nh?t, Nhì, Ba.

- Vinh d? ?ón nh?n danh hi?u Huan Ch??ng Lao ??ng H?ng 3 - n?m 1999.

广西快3APP下载- B?ng khen c?a B? Qu?c Phòng

广西快3APP下载- B?ng khen B? T? l?nh ?oàn 559; B? t? l?nh Binh ?oàn 12.

广西快3APP下载- Nhi?u t?p th?, cá nhan ?? vinh d? ???c B? Qu?c Phòng, ??ng ?y B? t? l?nh ?oàn 559, Binh ?oàn 12 trao t?ng nhi?u b?ng khen và gi?y khen vì ?? có thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua d?y t?t, xay d?ng ??n v? v?ng m?nh toàn di?n

Lên ??u tin

Ph?n h?i bài vi?t:

Tiêu ??:
N?i Dung:
H? tên:
Email:
(*: C?n nh?p ?? th?ng tin)

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384