广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:47 GMT +7. Liên h? RSS

» HU?N LUY?N - ?àO T?O


Ng?i tr??ng theo nguyên ly: H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n li?n v?i ??n v?

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 24/5/2012)

广西快3APP下载V?i truy?n th?ng 40 n?m xay d?ng và tr??ng thành c?a Nhà tr??ng, nh?t là 20 n?m tr? l?i ?ay, ??c thù nhà tr??ng n?m trong doanh nghi?p kinh t?, qu?c phòng thì ph??ng cham ?ào t?o g?n v?i th?c ti?n s?n xu?t ?? kh?ng ??nh r? nguyên ly: “H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n v?i ??n v?”. M?c tiêu c?a Trung c?p chuyên nghi?p là ?ào t?o ng??i lao ??ng có ki?n th?c, k? n?ng th?c hành c? b?n c?a m?t ngh?, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và có tính sáng t?o, ?ng d?ng c?ng ngh? vào c?ng vi?c. T? ?ó Nhà tr??ng xác ??nh: K?t qu? ??t ???c trong c?ng tác ?ào t?o là ti?n ?? cho s? phát tri?n.

Ng?i tr??ng theo nguyên ly: H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n li?n v?i ??n v?

??i tá T?ng Xuan D?ng - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng

Vì v?y trên quan ?i?m lu?n ??i m?i và phát tri?n, m?i khóa h?c ??u ???c xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o phù h?p v?i yêu c?u nhi?m v? c?a th?c t? s?n xu?t. Cho nên, ch??ng trình, k? ho?ch ?ào t?o và các ho?t ??ng b? tr? ??u ???c thay ??i v? m?c ?ích, yêu c?u và n?i dung; nhà tr??ng theo ??c thù riêng c?a ngành và Binh ?oàn nên các ho?t ??ng nh?: th?c hành thí nghi?m viên, th?c t?p kh?o sát thi?t k? k? thu?t c?u ???ng ? t?, tham quan h?c t?p ngoài th?c t? s?n xu?t, ph? bi?n v? ti?n b? khoa h?c c?ng ngh? ngành. Cho nên ch?t l??ng ?ào t?o c?a nhà tr??ng lu?n ???c các ??n v? ?ánh giá sát nhu c?u s? d?ng và ngày càng ???c kh?ng ??nh là l?c l??ng ch? y?u trong ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a các ??n v?. ?? làm ???c ?i?u ?ó, nhà tr??ng ?? xay d?ng m?t ch??ng trình h?c ch?t ch? và khoa h?c. ?ó là: Xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o lu?n l?y h?c ly thuy?t làm c? s?, v?i t? l? h?p ly, có tính m?m và n?i dung phù h?p sát v?i th?c ti?n. Ch??ng trình thí nghi?m và th?c hành b? tr? lu?n c? th?, r? ràng, liên h? ch?t ch? v?i n?i dung bài h?c. Các ho?t ??ng th?c t?p ??u g?n r? ràng v?i chuyên m?n ?ào t?o và th?c t? c?a các c?ng trình ?ang thi c?ng c?a các ??n v?. Bên c?nh ?ó, c?ng tác th?c hi?n bài t?p l?n, ?? án, bài t?p chuyên ?? và ?? án t?t nghi?p có y ngh?a t?ng h?p ki?n th?c và n?ng l?c chuyên m?n. 

??ng th?i nhà tr??ng c?ng xác ??nh: M? h??ng ?ào t?o phát tri?n. Trên quan ?i?m v? m?c tiêu và ch?t l??ng ?ào t?o ph?i th?c hi?n c? b?n cho ng??i h?c là h?c ?? bi?t, h?c ?? làm, h?c chung s?ng và h?c ?? t? kh?ng ??nh mình. M? hình nhà tr??ng t? ch?c ?ào t?o v?i n?i dung phù h?p, ph??ng pháp tiên ti?n, ??m b?o cho h?c sinh l?nh h?i và th?c thi 6 b?c thang tri th?c là bi?t, hi?u , v?n d?ng, phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá. ?ay là quan ?i?m mang tính ??nh h??ng r?t c? b?n và r? ràng c? th? trong giai ?o?n hi?n nay v?i xu th? h?i nh?p là nh?ng quy ??nh theo th?ng l? qu?c t? r?t ng?t nghèo, ?òi h?i ph?i có ?? chu?n m?c, m?c ?ích cu?i cùng ?ó là ch?t l??ng ?ào t?o. Ch?t l??ng ?ào t?o là m?c ?? th? hi?n các m?c tiêu ?ào t?o ?? ?? ra, ??ng th?i ph?i phù h?p và ?áp ?ng yêu c?u c?a s?n xu?t. H?c viên sau t?t nghi?p ph?i có ?? n?ng l?c chuyên m?n ngh? nghi?p và nh?n th?c x? h?i, n?ng l?c trong giao ti?p, quan h? khi th?c hi?n c?ng vi?c. 

Ho?t ??ng ?ào t?o theo nguyên ly “H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n v?i ??n v?” c?a Nhà tr??ng, ?? nh?ng n?m ti?p theo phù h?p v?i yêu c?u c?a s?n xu?t, thì c?n ph?i nghiên c?u, ??i m?i cho phù h?p. Ch??ng trình và ph??ng pháp t? ch?c ?ào t?o c?a Nhà tr??ng ph?i theo k?p v?i s? ti?n b? c?a khoa h?c c?ng ngh? và g?n li?n v?i th?c t? s?n xu?t. ?? cho s? nghi?p ?ào t?o c?a Nhà tr??ng có ch?t l??ng t?t h?n thì vi?c th?c hi?n và phát huy t?t k?t qu? ?? ??t ???c kh?ng ph?i gi?m chan lên các v?t c?, b??c theo l?i mòn, mà ph?i làm cho nguyên ly ?ào t?o c?a Nhà tr??ng phát tri?n sau h?n v?i ??y ?? c? s? khoa h?c và th?c ti?n ?? cho Nhà tr??ng chúng ta ngày càng có s?c lan t?a, thu hút ???c s? quan tam c?a các b?c ph? huynh, c?a h?c viên trong v?n ?? ch?n ngành, ch?n tr??ng và có hi?u qu? thi?t th?c h?n n?a. Nhà tr??ng kh?ng ??nh nói kh?ng v?i ?ào t?o kh?ng ??t chu?n và kh?ng ?áp ?ng nhu c?u c?a x? h?i. ?? làm t?t ?i?u này, Nhà tr??ng ?? xay d?ng m?t ch??ng trình ho?t ??ng c? th? g?m: Th? nh?t xay d?ng m?i quan h? ch?t ch? gi? nhà tr??ng v?i ??n v? s?n xu?t trong t? ch?c ?ào t?o. Th? hai là xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o theo n?ng l?c th?c hi?n. Th? ba t? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o theo nhi?u hình th?c và b?o ??m tính m?m trong t? ch?c ?i?u hành. Th? 4 là t?ng c??ng các gi?i pháp t? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o liên k?t gi?a nhà tr??ng v?i các c? s? s?n xu?t. 

Nh? v?y, th?c hi?n nguyên ly “H?c ?i ??i v?i hành, ly thuy?t g?n li?n v?i th?c t? s?n xu?t, nhà tr??ng g?n li?n v?i ??n v?”, nh?ng n?m qua nhà tr??ng lu?n c?i ti?n, ??i m?i, xay d?ng n?i dung ch??ng trình và t? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o sát th?c ti?n s?n xu?t theo k?p v?i s? ti?n b? c?a khoa h?c c?ng ngh? và ?? giành nhi?u thành t?u to l?n trên l?nh v?c ?ào t?o. Thành tích ?ó ?? và ?ang kh?ng ??nh v? th?, th??ng hi?u Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? kh?ng ch? ? Binh ?oàn 12 – T?ng C?ng ty Xay d?ng Tr??ng S?n mà ?ay ch?c ch?n s? ti?p t?c là ??a ch? tin c?y, là m?i tr??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c ??y s?c hút ??i v?i các ??i t??ng có nhu c?u h?c t?p tìm ??n.

??i tá T?ng Xuan D?ng - Phó Hi?u tr??ng -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384