广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:48 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


L? trao t?ng Huan ch??ng B?o v? T? qu?c

(Ngày ??ng: 16/8/2019)

广西快3APP下载Ngày 14/8/2019 ??ng ?y, Ban Giám hi?u Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c L? trao t?ng Huan ch??ng B?o v? T? qu?c h?ng Ba cho ??ng chí ??i tá T?ng Xuan D?ng - Nguyên Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng.

            ??n d? bu?i L? trao t?ng huan ch??ng có ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ??ng chí Trung tá Nguy?n Bá ?oàn - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, các ??ng chí trong ??ng ?y, Ban Giám hi?u, Ch? huy các phòng, khoacùng toàn th? cán b?, giáo viên, nhan viên Nhà tr??ng.

??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng th?a ?y quy?n trao t?ng Huan ch??ng h?ng Ba cho ??ng chí ??i tá T?ng Xuan D?ng

Phát bi?u t?i bu?i l?, ??ng chí ??i tá T?ng Xuan D?ng?? g?i l?i c?m ?n chan thành t?i ??ng, Nhà n??c, Quan u? Trung ??ng, B? Qu?c phòng; Th??ng v? ??ng ?y, B? T? l?nh Binh ?oàn 12, ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ngcùng toàn th? cán b?, giáo viên, nhan viên Nhà tr??ng ?? t?o ?i?u ki?n giúp ?? trong quá trình c?ng tác c?ng nh? khi ngh? h?u. ??ng chí bày t?, sau khi tr? v? sinh ho?t t?i n?i c? trú, s? ti?p t?c rèn luy?n, c?ng hi?n và phát huy tinh th?n c?a ng??i lính  “B? ??i C? H?”, tích c?c tham gia các phong trào c?a ??a ph??ng, góp ph?n xay d?ng các t? ch?c ??ng, chính quy?n c? s? trong s?ch, v?ng m?nh.

 

?/c ??i tá T?ng Xuan D?ng ch?p ?nh cùng Ban Giám hi?u Nhà tr??ng t?i bu?i L?

Phát bi?u t?i bu?i L?, ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?? bi?u d??ng, ghi nh?n nh?ng ?óng góp to l?n c?a cá nhan ??ng chí ??i tá T?ng Xuan D?ng trong quá trình ph?c v? quan ??i và c?ng tác t?i Nhà tr??ng; ??ng th?i nh?n m?nh, ?ay là vi?c làm th? hi?n s? ghi nh?n c?a ??ng, Nhà n??c ??i v?i c?ng lao c?a ??ng chí trong s? nghi?p xay d?ng quan ??i, c?ng c? qu?c phòng; góp ph?n vào s? nghi?p xay d?ng ch? ngh?a x? h?i và b?o v? T? qu?c; là ni?m vinh d? và t? hào c?a các th? h? cán b?, giáo viên, chi?n s? trong ??n v?. Tin t??ng r?ng, v?i nh?ng kinh nghi?m tích l?y ???c trong th?i gian c?ng tác, khi v? ngh? h?u t?i ??a ph??ng, ??ng chí ti?p t?c phát huy ph?m ch?t t?t ??p c?a “B? ??i C? H?”, tích c?c tham m?u cho c?p ?y, chính quy?n ??a ph??ng trong c?ng tác c?ng c?, xay d?ng n?n qu?c phòng toàn dan và xay d?ng ??a ph??ng v?ng m?nh; là t?m g??ng sáng ?? con cháu noi theo.

Phòng Chính tr? -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384