广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:49 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


L? k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng Nhà tr??ng (20/9/1969 - 20/9/2019)

(Ngày ??ng: 24/9/2019)

广西快3APP下载Sáng ngày 19/9/2019, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 ?? tr?ng th? t? ch?c L? k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng (20/9/1969 - 20/9/2019) và ?ón nh?n B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?.

           T?i d? và phát bi?u ch? ??o t?i L? k? ni?m có ??ng chí ??i tá V? Phúc H?u, Bí th? ??ng u?, Phó T? l?nh Binh ?oàn; tham d? L? k? ni?m còn có các ??ng chí nguyên là l?nh ??o, th? tr??ng B? T? l?nh Binh ?oàn 12; ??i bi?u l?nh ??o, ch? huy các c? quan, ??n v? trong Binh ?oàn;??i bi?u L?nh ??o ??ng, chính quy?n, các c? quan, ??n v? trên ??a bàn ph??ng Biên Giang, qu?n Hà ??ng; các ??ng chí phóng viên truy?n hình Qu?c phòng Vi?t Nam, Báo Quan ??i nhan dan d? và ??a tin cùng toàn th? cán b?, giáo viên, nhan viên, chi?n s? h?c viên c?a Nhà tr??ng.

          Phát bi?u t?i L? k? ni?m, thay m?t ??ng u?, B? T? l?nh Binh ?oàn 12, ??ng chí ??i tá V? Phúc H?u, Bí th? ??ng u?, Phó T? l?nh Binh ?oàn ?? ghi nh?n và bi?u d??ng nh?ng ?óng góp quan tr?ng c?a Nhà tr??ng su?t 50 n?m qua, ??ng th?i ??nh h??ng m?c tiêu ph?n ??u trong th?i gian t?i và yêu c?u Nhà tr??ng ti?p t?c phát huy truy?n th?ng và nh?ng thành qu? ?? ??t ???c, kh?ng ng?ng ph?n ??u v??n lên hoàn thành th?ng l?i nhi?m v? trong giai ?o?n ti?p theo.

 

??ng chí ??i tá, V? Phúc H?u, Bí th? ??ng u?, Phó T? l?nh Binh ?oàn d? và phát bi?u t?i L? k? ni?m 

          T?i bu?i L?, ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang, Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ??c di?n v?n k? ni?m ?n l?i truy?n th?ng 50 n?m xay d?ng, c?ng tác và tr??ng thành c?a Nhà tr??ng.Tr?i qua n?a th? k?, v??t lên mu?n vàn khó kh?n, th? thách, v?i kh?ng ít s? bi?n ??ng c? v? tên g?i, t? ch?c, biên ch?, ??a bàn ?óng quan, song Nhà tr??ng ?? lu?n gi? v?ng và phát huy truy?n th?ng ?oàn k?t, sáng t?o, t? l?c, t? c??ng, kh?c ph?c m?i khó kh?n, hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao; kh?ng ng?ng ??i m?i nang cao ch?t l??ng giáo d?c ?ào t?o ?áp ?ng yêu c?u trong giai ?o?n m?i.

 

??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ??c di?n v?n k? ni?m.

           Nhan d?p k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng, Nhà tr??ng vinh d? và ph?n kh?i ???c Th? t??ng Chính ph? t?ng B?ng khen, B? tr??ng B? Qu?c phòng g?i th? chúc m?ng ??n cán b?, giáo viên, nhan viên, chi?n s? trong toàn Tr??ng. ?ay là ph?n th??ng cao quy mà ??ng, Nhà n??c, Quan ??i trao t?ng cho t?p th? Nhà tr??ng, ghi nh?n c?ng lao ?óng góp c?a Nhà tr??ng ??i v?i s? nghi?p xay d?ng Quan ??i, c?ng c? qu?c phòng và b?o v? T? qu?c Vi?t Nam x? h?i ch? ngh?a trong nh?ng n?m qua.


??i tá, V? Phúc H?u, Bí th? ??ng u?, Phó T? l?nh Binh ?oàn th?a ?y quy?n c?a Th? t??ng trao B?ng khen cho Nhà tr??ng

??ng chí Trung tá Nguy?n Bá ?oàn, Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng ??c th? c?a B? tr??ng B? Qu?c phòng g?i cán b?, giáo viên, nhan viên, chi?n s? Nhà tr??ng nhan ngày truy?n th?ng

             N?m trong chu?i các ho?t ??ng h??ng t?i k? ni?m ngày truy?n th?ng, Nhà tr??ng ?? tri?n khai ??ng b? các ho?t ??ng chào m?ng, làm t?t c?ng tác tuyên truy?n giáo d?c, t? ch?c phong trào v?n hóa v?n ngh?,thi ??u th? thao v?i các c? quan, ??n v? trong Binh ?oàn và ??a ph??ng n?i ??n v? ?óng quan t?o khí th? s?i n?i, ?oàn k?t.

 

Giao h?u th? d?c th? thao chào m?ng k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng.

Lên ??u tin

Ph?n h?i bài vi?t:

Tiêu ??:
N?i Dung:
H? tên:
Email:
(*: C?n nh?p ?? th?ng tin)

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384