广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:47 GMT +7. Liên h? RSS

» HU?N LUY?N - ?àO T?O


L? B? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho h?c sinh Khóa 29 - Trung c?p C?u ???ng (2014-2016)

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 18/8/2016)

广西快3APP下载Trong kh?ng khí ph?n kh?i chào m?ng 71 n?m cách m?ng tháng 8 thành c?ng và Qu?c khánh 2/9; Sáng ngày 15/8/2016, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?, Binh ?oàn 12 long tr?ng t? ch?c L? b? gi?ng và phát b?ng t?t nghi?p cho h?c viên khóa 29 - TCC? (khóa h?c 2014-2016).

T?i d? và ch? ??o bu?i L? b? gi?ng có ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Hi?u tr??ng Nhà Tr??ng, các ??ng chí trong ??ng ?y, BGH Nhà tr??ng, ??i di?n ch? huy các phòng, khoa, trung tam và toàn th? h?c viên khóa 29. 

Ngay sau l? chào c? khai m?c, thay m?t Ban giám hi?u Nhà tr??ng ??ng chí Hi?u tr??ng Nhà tr??ng lên t?ng k?t toàn khóa h?c (2014-2016), theo ?ó toàn khóa có 65% t?t nghi?p ??t khá gi?i (trong ?ó có 10% t?t nghi?p lo?i gi?i); ??ng chí ?ánh giá cao nh?ng n? l?c, c? g?ng c?a t?p th? ??i ng? giáo viên và cán b? qu?n ly giáo d?c, ??ng th?i bi?u d??ng nh?ng thành tích ??t ???c trong h?c t?p, rèn luy?n c?a h?c viên và kh?ng ??nh các h?c viên t?t nghi?p ra tr??ng ?? ???c nang cao v? nh?n th?c chính tr?, trình ?? hi?u bi?t x? h?i, có chuyên m?n nghi?p v? t?t, tác phong c?ng tác khoa h?c, ?? kh? n?ng hoàn thành nhi?m v? theo chuyên ngành ?ào t?o; ??ng chí mong r?ng các h?c viên s? v?n d?ng và phát huy t?t ki?n th?c ?? ???c h?c t?p t?i Tr??ng, phát huy truy?n th?ng Nhà tr??ng ti?p t?c h?c t?p, ph?n ??u kh?ng ng?ng ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, nghi?p v? góp s?c mình vào s? nghi?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c. 

Trong ni?m vui ngày t?t nghi?p, ??i di?n cho các h?c viên khóa 29 t?t nghi?p ra tr??ng, h?c viên Nguy?n V?n Mong ?? phát bi?u, bày t? lòng bi?t ?n sau s?c t?i Ban giám hi?u, các th?y c? giáo ?? t?n tam truy?n ??t cho các em nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t trong su?t quá trình h?c t?p và xin h?a s? ?em nh?ng ki?n th?c ?? h?c, v?n d?ng sáng t?o vào c?ng vi?c và cu?c s?ng.

Trong kh?ng khí trang tr?ng c?a bu?i l? b? gi?ng ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?? trao b?ng t?t nghi?p và trao th??ng cho 07 h?c viên có thành tích xu?t s?c trong khóa h?c. 


Phòng Chính tr? - fczhan.com

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384