广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:48 GMT +7. Liên h? RSS

» HU?N LUY?N - ?àO T?O


Han hoan ngày h?i Hi?n ch??ng

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 22/11/2017)

Trong ti?t tr?i c?a nh?ng ngày ??ng se l?nh, lòng chúng ta nh? r?o r?c h?n, ?m áp h?n khi kh?ng khí náo n?c, han hoan chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam ?ang t?ng b?ng di?n ra trên kh?p m?i mi?n T? qu?c.

Cùng chung khí th? ?y, nh?ng ngày qua, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 ?? có nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c, s?i n?i và y ngh?a c?a toàn th? cán b?, giáo viên và h?c viên Nhà tr??ng cùng h??ng ??n chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. ?i?m n?i b?t trong thi ?ua ?ó là n?m 2017, Nhà tr??ng có 15 ??ng chí ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i; trong ?ó, vinh d? có 04 ??ng chí giáo viên trong t?ng s? 267 giáo viên ??t danh hi?u Nhà giáo gi?i c?p B? n?m 2017, ?ó là:

 1. ?/c Nguy?n Phú Bình         – Trung tá            – Khoa Chuyên ngành. 

2. ?/c Nguy?n ?ình Hoàng    – Thi?u tá             – Khoa CSCB. 

3. ?/c Tr?n M?nh Hà              – Th??ng úy         – Khoa CSCB. 

4. ?/c Tr??ng Ng?c Trung     – ??i úy QNCN   – Khoa CSCB

Theo ?ó, Nhà tr??ng tri?n khai phát ??ng ??t thi ?ua cao ?i?m v?i ch? ?? “Thi ?ua d?y t?t, h?c t?t, c?ng tác t?t” chào m?ng k? ni?m 35 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam (t? ngày 06/11/2017 ??n 18/11/2017). Sau 2 tu?n th?c hi?n ??t thi ?ua cao ?i?m v?i quy m? toàn tr??ng ???c các c? quan, ??n v?, các t? ch?c qu?n chúng và ??c bi?t là kh?i các l?p HSSV tri?n khai th?c hi?n s?i n?i và ??t hi?u qu? thi?t th?c.

Tr??c tiên ph?i k? ??n phong trào làm báo t??ng v?i ch? ?? “Tri an”  g?n li?n v?i ch? ?i?m ca ng?i Nhà tr??ng, nh? ?n th?y c?. 100% các chi ?oàn, l?p h?c viên tham gia làm báo, các em ?? g?i g?m vào t?ng bài vi?t, t?ng nét v? trên t?ng trang báo t?m lòng tri an, tình c?m sau s?c c?a nh?ng h?c trò, mong mu?n ???c th? hi?n ??o ly “U?ng n??c nh? ngu?n”, “T?n s?, tr?ng ??o”. Nh?ng trang báo c?a các l?p ???c chu?n b? c?ng phu, trang trí ??p, v?a th? hi?n tính sáng t?o, tính khoa h?c, v?a ??m b?o tính th?m m? và phù h?p v?i n?i dung ch? ?? ho?t ??ng c?a ngày 20 tháng 11, tiêu bi?u là trang báo ??n t? Chi ?oàn C? quan, l?p C?ng ngh? hàn 01.1, l?p K? toán doanh nghi?p K2.

 M?t n?i dung thi ?ua quan tr?ng ?ó là t?p th? các l?p ??u h??ng ?ng tích c?c “Tu?n ??t kích thi ?ua h?c t?t - th?c hi?n n? n?p t?t”, 100% các l?p ??u tham gia s?i n?i và có s? ti?n b? r? r?t. ??n tr??ng các em th?c hi?n t?t n?i quy, quy ??nh, vào l?p các em tích c?c h?c bài xung phong phát bi?u ?? bài h?c ??t hi?u qu? cao. V?i s? s? tham gia h?c t?p cao, trung bình ??t 98,6%, tiêu bi?u nh? l?p Tr?c ??a ??a hình ??a ch?t, l?p C? khóa 32, l?p CNH khóa 2, l?p Xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p.

?nh: Trao th??ng cho các h?c sinh tiêu bi?u trong phong trào thi ?ua

Phong trào thi ?ua còn ???c th? hi?n qua vi?c trang trí l?p h?c than thi?n, v?i l? hoa ?? bàn, kh?n ph? ??p m?t cùng v?i l?p h?c lu?n g?n gàng s?ch s? là s? th? hi?n lòng kính tr?ng, bi?t ?n c?a các em h?c sinh ??i v?i các th?y giáo, c? giáo ?? giành tam huy?t d?y d? các em nên ng??i. Khu nhà ? n?i trú c?a các em ?? ???c x?p x?p g?n gàng, ng?n n?p, ?? mang dáng d?p, phong cách ch?ng tr?c c?a nh?ng ng??i chi?n s?, góp ph?n tích c?c trong th?c hi?n phong trào xay d?ng c?nh quan trong Nhà tr??ng “Sáng, xanh, s?ch, ??p”.

Ti?p theo là phong trào ho?t ??ng th? d?c th? thao ???c tri?n khai khá s?i n?i, kh?i các l?p HSSV ?? t? ch?c thành c?ng gi?i thi ??u v?i m?n th? thao vua – gi?i bóng ?á nam mini th?c s? b? ích và thi?t th?c; v?i s? nhi?t tình và ??c tr?ng khát v?ng chi?n th?ng c?a tu?i tr?, các em ?? có nh?ng tr?n ??u bóng th?t s?i n?i và k?ch tính, nhi?u pha ?i bóng hay, nhi?u bàn th?ng ??p ?? ???c xu?t hi?n và trình di?n trên san c?, cho th?y nhi?u h?c sinh c?a Tr??ng kh?ng ch? gi?i trong h?c t?p mà còn r?t m?nh m?, th?ng minh, tài hoa trong thi ??u th? thao, tiêu bi?u nh? ??i bóng c?a l?p C?ng ngh? hàn 01.1 và 01.2, l?p C?u ???ng 31.2 và Xay d?ng dan d?ng, l?p C?u ???ng 31.1 và C?u ???ng 32. Qua các gi?i ??u ?? xu?t hi?n nh?ng h?t nhan tiêu bi?u nh? c?u th? Tr?n Phúc Tài l?p C?u ???ng 31.1, c?u th? H? V?n N? l?p c?u ???ng 32… làm c? s? ?? l?a ch?n, b?i d??ng và ??a vào các ??i tuy?n cho các gi?i sau.

Cùng v?i ?ó là phong trào rèn luy?n than th?, nang cao th? l?c và s?c kh?e, s? linh ho?t và khéo léo c?a các em th? hi?n qua h?i thao ??ng di?n th? d?c c?a các l?p h?c sinh, ?ay là m?t n?i dung khó, ?òi h?i ? các em s? t?p trung, ?oàn k?t và th?ng nh?t cao, trên c? s? thu?n th?c các ??ng tác, bi?u di?n b?ng tinh th?n trách nhi?m, và các em ?? làm ???c ?i?u ?ó m?t cách xu?t s?c.

?nh: H?c sinh trong bu?i h?i thao ??ng di?n th? d?c

Phong trào th? thao còn ???c k? ??n nh?ng tr?n ??u n?y l?a c?a kh?i c? quan trong gi?i thi ??u c?u l?ng n?i b?, b?ng s? nhi?t tình, trách nhi?m v?i phong trào, th? hi?n tinh th?n Kh?e ?? xay d?ng và b?o v? T? qu?c, các ??ng chí trong Ban Giám hi?u, ch? huy các phòng, khoa cùng các ??ng chí cán b?, giáo viên toàn tr??ng ?? s?i mình trong t?ng tr?n ??u, v?i s? linh ho?t, s? khéo léo, ?oán bi?t t?ng ???ng bay c?a trái c?u, b?ng tinh th?n d?n s?c d?c l?c vào t?ng tay v?t, c?ng hi?n cho khán gi? nh?ng tình hu?ng gay c?n và ??p m?t; n?i b?t trong gi?i c?u l?ng ph?i k? ??n các c?p ??u c?a ?/c Ph?m V?n T?c-?/c V? Ng?c Bính, ?/c Ph?m Tu?n Hoàng-?/c ?inh V? D?ng, ?/c Khu?t Duy Ti?n-?/c Nguy?n ?ình Hoàng, ?/c Nguy?n V?n Thi?p-?/c Hoàng Qu?c Huy; nh?ng th?c s? phong cách, thi ??u có trách nhi?m trong phong trào ph?i k? ??n các c?p ??u c?a th?y Hi?u tr??ng Tr?n H?ng Gang, th?y Phó Hi?u tr??ng Ph?m Ti?n D?ng, ?ay th?c s? là nh?ng g??ng ?i?n hình m?u m?c cho phong trào c?a Nhà tr??ng;

??ng hành cùng các ho?t ??ng c?a các em h?c sinh h??ng t?i k? ni?m ngày Hi?n ch??ng là s? ph?n ??u mi?t mài, kh?ng m?t m?i c?a các th?y giáo, c? giáo, nh?ng cán b?, nhan viên trong Nhà tr??ng, ?? có 100% cán b?, giáo viên trong tr??ng ??ng ky thi ?ua D?y t?t, c?ng tác t?t Phong trào h?i gi?ng ???c các th?y c? giáo h??ng ?ng s?i n?i; t?p trung ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, nhi?u giáo viên ?? có sáng t?o trong vi?c so?n gi?ng. Khoa giáo viên ?? tri?n khai áp d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y tích c?c trong ??t thi ?ua, ??t kích cao ?i?m vào 2 ngày lên l?p ki?u m?u (ngày 15 và 16/11). Nhi?u gi? d?y v?i s? chu?n b? chu ?áo c?a các th?y c? giáo, th? hi?n s? chu?n b? c?ng phu v? bài d?y ?? th?c s? mang l?i nhi?u ?i?u lí thú ??i v?i các em h?c sinh. Phong trào h?i gi?ng ?? giúp giáo viên h?c h?i l?n nhau v? ph??ng pháp gi?ng d?y, v? cách khai thác n?i dung bài ?? giúp h?c sinh có th? t? tìm tòi, chi?m l?nh ki?n th?c, v? cách ?ánh giá h?c sinh. Tiêu bi?u trong h?i gi?ng là các ti?t d?y c?a các th?y c?: Ph?m Ng?c Anh, Nguy?n Th? H?nh, Tr??ng Th? Bình, Ph?m Tu?n Hoàng và m?t s? th?y c? khác.

S? k?t ??t thi ?ua cao ?i?m, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?? trao th??ng cho 07 t?p th?, 21 cá nhan và ghi nh?n nh?ng ?óng góp h?t s?c quy báu, thi?t th?c c?a các ??ng chí cán b?, nhan viên, các th?y c? giáo trên t?t c? các m?t ho?t ??ng; bi?u d??ng và khen ng?i các em h?c sinh ?? h?ng hái, tích c?c và nhi?t thành trong vi?c tham gia các phong trào, th?c s? là nh?ng b?ng hoa t??i th?m nh?t và y ngh?a nh?t mang ??n ngày h?i c?a các th?y c? nhan ngày 20.11 n?m nay. 

?nh: Các cá nhan ??t gi?i cao trong thi ??u c?u l?ng

Có th? nói r?ng, ??t thi ?ua toàn di?n và cao ?i?m chào m?ng k? ni?m 35 n?m ngày nhà giáo Vi?t Nam ?? t?o ???c kh?ng khí s?i n?i v?i nh?ng ho?t ??ng b? ích góp ph?n t?o nên nh?ng d?u ?n sau ??m nhan d?p k? ni?m 35 n?m ngày nhà giáo Vi?t Nam 20.11.

Phòng Chính tr? -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384