广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 16:58 GMT +7. Liên h? RSS

» HU?N LUY?N - ?àO T?O


Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 g?p m?t k? ni?m 36 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2018 (22/11/2018)

Sáng ngày 20/11/2018, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 t? ch?c g?p m?t k? ni?m 36 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Hi?u tr??ng; ??ng chí Th??ng tá Nguy?n H?u Ngo?n - Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng d? và ch? trì bu?i g?p m?t.
G?p m?t chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 (22/11/2017)

Sáng 20.11.2017, sau tr?n Trung k?t c?a các gi?i thi ??u th? thao, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 long tr?ng t? ch?c bu?i g?p m?t nhan d?p k? ni?m 35 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11.
Han hoan ngày h?i Hi?n ch??ng (22/11/2017)

Trong ti?t tr?i c?a nh?ng ngày ??ng se l?nh, lòng chúng ta nh? r?o r?c h?n, ?m áp h?n khi kh?ng khí náo n?c, han hoan chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam ?ang t?ng b?ng di?n ra trên kh?p m?i mi?n T? qu?c.
L? B? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho h?c sinh Khóa 29 - Trung c?p C?u ???ng (2014-2016) (18/8/2016)

Trong kh?ng khí ph?n kh?i chào m?ng 71 n?m cách m?ng tháng 8 thành c?ng và Qu?c khánh 2/9; Sáng ngày 15/8/2016, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?, Binh ?oàn 12 long tr?ng t? ch?c L? b? gi?ng và phát b?ng t?t nghi?p cho h?c viên khóa 29 - TCC? (khóa h?c 2014-2016).
L? RA QU?N HU?N LUY?N CHI?N S? M?I ??T 2 N?M 2015 Và KHAI GI?NG N?M H?C 2015 - 2016 (16/9/2015)

Sáng ngày 15 tháng 9 n?m 2015, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? t? ch?c L? ra quan hu?n luy?n chi?n s? m?i ??t 2 n?m 2015 và khai gi?ng n?m h?c 2015 – 2016.
Vai trò quan tr?ng c?a nh?ng ng??i chèo ?ò (24/5/2012)

Xay d?ng ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n ly có ph?m ch?t chính tr? t?t; gi?i v? chuyên m?n nghi?p v?, trong sáng v? ??o ??c; t?n t?y tam huy?t v?i ngh? nghi?p.
Ng?i tr??ng theo nguyên ly: H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n li?n v?i ??n v? (24/5/2012)

V?i truy?n th?ng 40 n?m xay d?ng và tr??ng thành c?a Nhà tr??ng, nh?t là 20 n?m tr? l?i ?ay, ??c thù nhà tr??ng n?m trong doanh nghi?p kinh t?, qu?c phòng thì ph??ng cham ?ào t?o g?n v?i th?c ti?n s?n xu?t ?? kh?ng ??nh r? nguyên ly: “H?c ?i ??i v?i hành, nhà tr??ng g?n v?i ??n v?”. M?c tiêu c?a Trung c?p chuyên nghi?p là ?ào t?o ng??i lao ??ng có ki?n th?c, k? n?ng th?c hành c? b?n c?a m?t ngh?, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và có tính sáng t?o, ?ng d?ng c?ng ngh? vào c?ng vi?c. T? ?ó Nhà tr??ng xác ??nh: K?t qu? ??t ???c trong c?ng tác ?ào t?o là ti?n ?? cho s? phát tri?n.
??n v? Liên k?t
C?ng ty 384