广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:50 GMT +7. Liên h? RSS

» ??NG - ?OàN


Giao l?u v?n ngh? chào m?ng ??i h?i ?oàn C? s? Nhà tr??ng nhi?m k? 2012-2017

(Ngày ??ng: 9/6/2012)

???c s? quan tam l?nh ??o, ch? ??o sau sát c?a ??ng u?, BGH nhà tr??ng và s? ch? ??o tr?c ti?p c?a c? quan chính tr? Binh ?oàn. Trong th?i gian t? 06/6/2012 ??n 07/6/2012, ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ti?n hành t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2012 - 2017. R?t vinh d? cho ?oàn c? s? nhà tr??ng t? ch?c ??i h?i nhi?m k? 2012-2017 ???c ?ón các ??i bi?u ??i di?n cho các t? ch?c ?oàn c?a c?ng ty 145, c?ng ty 567, c?ng ty 98, c?ng ty 384, c?ng ty 532, c?ng ty 470, c?ng ty 185, c?ng ty XD 99, c?ng ty 17, c?ng ty 492, c?ng ty 472, CTy c? ph?n XD 565, xí nghi?p 567, xí nghi?p 97, Chi nhánh phía nam, chi nhánh mi?n trung, Vi?n kh?o sát thi?t k?, Trung tam thí nghi?m v?t li?u xay d?ng, ??i bi?u ?oàn Ph??ng Biên giang, Tr??ng An ninh Quan ??i....

 1. Múa "Ngày ?á ??m b?ng" - Chi ?oàn c? quan

 

 2. Ti?t m?c v?n ngh? c?a ?oàn ??i bi?u tr??ng B?o v? An ninh nghi?p v? Quan ??i

 3. Ti?t m?c v?n ngh? c?a ?oàn ??i bi?u Ti?u ?oàn 74

 4. Ti?t m?c v?n ngh? c?a ?oàn ??i bi?u Tr??ng TCKT& ?D Hà N?i

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384