广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:44 GMT +7. Liên h? RSS

» GI?I THI?U


Quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng (31/3/2015)

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ra ??i trong khói l?a chi?n tranh. ?i t? nh? ??n l?n, t? y?u ??n m?nh. ?ó là m?t hành trình ??y gian nan th? thách nh?ng r?t ??i t? hào.
Nh?ng d?u ?n trên ???ng phát tri?n (28/5/2012)

Trong 43 n?m xay d?ng và tr??ng thành, v??t qua bao gian khó c? trong th?i k? kháng chi?n ch?ng gi?c M? xam l??c, tr??ng TCC? và D?y ngh? ?? có nh?ng c?ng hi?n xu?t s?c. ?ào t?o hàng v?n l??t cán b?, c?ng nhan k? thu?t cho ?oàn 559, Binh ?oàn 12. Nhà tr??ng ?? ???c ??ng và Nhà n??c, Th? tr??ng B? Qu?c Phòng và Th? tr??ng các c?p trao t?ng nhi?u danh hi?u ph?n th??ng cao quy.
Giáo viên gi?i c?p toàn quan (28/5/2012)

G?n v?i quá trình phát tri?n, ch?t l??ng ?ào t?o lu?n là cái ?ích h??ng ??n c?a Nhà tr??ng, ??n v? ?? xay d?ng ??i ng? giáo viên có n?ng l?c, trình ??, có ki?n th?c th?c ti?n. Ban biên t?p xin tran tr?ng gi?i thi?u hình ?nh các giáo viên gi?i c?p toàn quan c?a Nhà tr??ng qua các th?i k?.
??n v? Liên k?t
C?ng ty 384