广西快3APP下载

Ch? nh?t, 17/11/2019, 6:33 GMT +7. Liên h? RSS

» TIN T?C


??ng ?y Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?: S? k?t th?c hi?n Ch? th? 788 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng

(Ngày ??ng: 22/5/2017)

广西快3APP下载Chi?u ngày 18/5/2017, ??ng ?y Tr??ng Trung c?p c?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c H?i ngh? s? k?t 3 n?m th?c hi?n Ch? th? 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng v? Cu?c v?n ??ng “Phát huy truy?n th?ng, c?ng hi?n tài n?ng, x?ng danh B? ??i C? H?”.

D? h?i ngh? có ??ng chí Th??ng tá Nguy?n H?u Ngo?n – Bí th? ??ng ?y, ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang– Hi?u tr??ng Nhà tr??ng và các ??ng chí trong ??ng ?y, BGH Nhà tr??ng, các ??ng chí cán b?, ??ng viên, qu?n chúng ?u tú, các cá nhan tiêu bi?u sau 03 n?m th?c hi?n cu?c v?n ??ng (CV?).

Báo cáo s? k?t c?a ??ng ?y kh?ng ??nh, nh?ng n?m qua, ??ng ?y, ch? huy Nhà tr??ng và c?p ?y, ch? huy các c? quan, ??n v? lu?n nh?n th?c ??y ?? v? y ngh?a, vai trò, t?m quan tr?ng và n?i dung CV?; có nhi?u ch? tr??ng bi?n pháp l?nh ??o, ch? ??o, tri?n khai toàn di?n CV? g?n v?i nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? th?c hi?n nhi?m v? chính tr?, phong trào Thi ?ua Quy?t th?ng, xay d?ng các t? ch?c v?ng m?nh và th?c hi?n các ngh? quy?t c?a trên v? c?ng tác xay d?ng ??ng. ??i ng? cán b?, ??ng viên và qu?n chúng trong toàn Tr??ng lu?n nêu cao tinh th?n ?oàn k?t, phát huy truy?n th?ng, ch? ??ng sáng t?o, t? l?c, t? c??ng, kh?c ph?c khó kh?n, hi?n k?, l?p c?ng, s?n sàng nh?n và hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao.

Các tham lu?n t?i h?i ngh? trên c? s? v?a báo cáo khái quát k?t qu? trong vi?c th?c hi?n CV?, ??ng th?i chia s? nh?ng kinh nghi?m quy, cách làm hay và ?? xu?t nh?ng n?i dung, ph??ng pháp nh?m th?c hi?n ngày càng hi?u qu? CV? trong nh?ng n?m ti?p theo.

Th??ng tá Nguy?n H?u Ngo?n, Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng kh?ng ??nh: Trong th?i gian t?i, ??ng ?y s? ti?p t?c quán tri?t sau s?c và t? ch?c th?c hi?n nghiêm túc, có hi?u qu? Ch? th? 788 g?n v?i th?c hi?n Ch? th? 05 c?a B? Chính tr? v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh và Ngh? quy?t Trung ??ng 4, khóa XII c?a ??ng.

Các g??ng ?i?n hình tiên ti?n ???c tuyên d??ng t?i H?i ngh?

Th?ng qua th?c hi?n CV? ?? có nhi?u h?t nhan tiêu bi?u là nh?ng cán b?, ??ng viên, qu?n chúng trong Nhà tr??ng, th?c s? là t?m g??ng tích c?c trong sinh ho?t, h?c t?p và c?ng tác, góp ph?n ??y lùi m?i bi?u hi?n suy thoái v? t? t??ng chính tr?, ??o ??c, l?i s?ng, ng?n ch?n và h?n ch? ??n m?c th?p nh?t vi ph?m k? lu?t, góp ph?n xay d?ng con ng??i và các t? ch?c v?ng m?nh.Nhà tr??ng ?? tuyên d??ng, t?ng gi?y khen cho 05 cá nhan có thành tích xu?t s?c trong th?c hi?n Ch? th? 788 c?a Th??ng v? Quan ?y Trung ??ng.

 

 

- Phòng Chính tr?

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384