广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:49 GMT +7. Liên h? RSS

» ??NG - ?OàN


??i h?i ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?

(Ngày ??ng: 26/5/2017)

Ngày 25-5, ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2017 – 2022, ?oàn c? s? Nhà tr??ng ???c ch?n là ??n v? làm ?i?m ?? rút kinh nghi?m và tri?n khai trong các ?oàn c? s? trong toàn Binh ?oàn.

??i h?i vui m?ng ???c ?ón ??ng chí ??i tá Tr?n V?n S?n – Phó Ch? nhi?m Chính tr? Binh ?oàn 12 ??n d? và ch? ??o, tham d? ??i h?i có các ??ng chí trong ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, các ??i bi?u c?a c? quan Chính tr? Binh ?oàn, các ??ng chí là Ch? nhi?m Chính trí, Bí th? ?oàn c? s? các ??n v? tr?c thu?c Binh ?oàn, ??i bi?u các c? quan, ??n v?, H?i Ph? n? Nhà tr??ng và 71 ??i bi?u ??i di?n cho 240 ?VTN trong toàn ?oàn c? s?;

Báo cáo chính tr? c?a Ban Ch?p hành ?oàn c? s? trình ??i h?i nêu r?: nhi?m k? v?a qua, c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên c?a Nhà tr??ng ti?p t?c có b??c phát tri?n m?i. Phong trào ?? bám sát nhi?m v? chính tr? trung tam, có nhi?u ??i m?i, sáng t?o và s?c lan t?a sau s?c ??n nh?n th?c, hành ??ng c?a ?oàn viên thanh niên trong toàn Tr??ng;

Tu?i tr? Nhà tr??ng ?? xung kích th?c hi?n phong trào thi ?ua “D?y t?t, h?c t?t, c?ng tác t?t”, ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, biên so?n giáo trình tài li?u ???c duy trì có ch?t l??ng, t?o m?i tr??ng thu?n l?i ?? ?oàn viên h?c t?p, nghiên c?u và tham gia gi?ng d?y; Phong trào xay d?ng n?p s?ng v?n hóa, ch?p hành n?i quy c?a Nhà tr??ng, k? lu?t c?a Quan ??i ???c qu?n ly và duy trì ch?t ch?, góp ph?n tích c?c trong c?ng tác qu?n ly c?a nhà tr??ng; Ho?t ??ng tình nguy?n, giao l?u k?t ngh?a và c?ng tác x? h?i ti?p t?c phát tri?n, qua ?ó kh?i d?y y th?c t? giác trong h?c t?p, rèn luy?n và tinh th?n trách nhi?m trong ?oàn viên thanh niên; C?ng tác xay d?ng ?oàn lu?n ???c trú tr?ng ki?n toàn v? t? ch?c và ch?t l??ng ?áp ?ng yêu c?u nhi?m v?, v? trí c?a t? ch?c ?oàn ???c kh?ng ??nh và phát huy. Vai trò tham gia xay d?ng ??ng c?a ?oàn thanh niên Nhà tr??ng ?? phát huy t?t, ??t hi?u qu? thi?t th?c.

K?t qu? ??t ???c c?a ?oàn Thanh niên Nhà tr??ng ?? có nhi?u l??t t?p th?, cá nhan ???c T?ng c?c Chính tr?, Ban Thanh niên Quan ??i và Th? tr??ng c?p trên t?ng B?ng khen, Gi?y khen.

Ch??ng trình hành ??ng c?a Tu?i tr? Nhà tr??ng trong nhi?m k? m?i ?? xác ??nh r? m?c tiêu, nhi?m v? c? th?, ?? ra ph??ng h??ng và bi?n pháp t? ch?c th?c hi?n r? ràng, phù h?p v?i yêu c?u nhi?m v? trong giai ?o?n ti?p theo.

??i h?i ?? b?u Ban Ch?p hành ?oàn c? s? nhi?m k? 2017-2022 g?m 05 ??ng chí và b?u ?oàn ??i bi?u ?i d? ??i h?i ?oàn Thanh niên Binh ?oàn l?n th? VII, nhi?m k? 2017 - 2022 g?m 10 ??ng chí.

Phòng Chính tr? -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384