广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:45 GMT +7. Liên h? RSS

» ??NG - ?OàN


??i h?i ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? (26/5/2017)

Ngày 25-5, ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2017 – 2022, ?oàn c? s? Nhà tr??ng ???c ch?n là ??n v? làm ?i?m ?? rút kinh nghi?m và tri?n khai trong các ?oàn c? s? trong toàn Binh ?oàn.
T? CH?C THAM QUAN B?O TàNG ???NG H? CHí MINH (16/5/2016)

Th?c hi?n k? ho?ch t? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng 126 n?m ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), 57 n?m ngày truy?n th?ng B? ??i Tr??ng S?n (19/5/1959 – 19/5/2016); Sáng ngày 14 tháng 5 n?m 2016 Tr??ng TCC?&DN – Binh ?oàn 12 t? ch?c cho 100 chi?n s? m?i dang h??ng t??ng nh? các anh hùng li?t s? Tr??ng S?n và tham quan B?o tàng ???ng H? Chí Minh.
??I H?I ??NG B? NHà TR??NG L?N TH? XIII NHI?M K? 2015 - 2020 (28/5/2015)

T? ngày 21-22 tháng 5 n?m 2015, ??ng b? Tr??ng trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c ??i h?i ??ng b? l?n th? XIII, nhi?m k? 2015 - 2020. ??i h?i vui m?ng ???c ?ón Thi?u t??ng ?ào V?n Tan – Bí th? ??ng ?y, Chính ?y Binh ?oàn; ??ng chí ??i tá V? Phúc H?u - ?y viên Ban Th??ng v?, Ch? nhi?m Chính tr? Binh ?oàn t?i d? và ch? ??o ??i h?i.
S?c tr? Tr??ng S?n (30/7/2012)

Bác H? ?? d?y "Thanh niên là ch? t??ng lai c?a n??c nhà. N??c nhà th?nh hay suy, y?u hay m?nh m?t ph?n l?n là do thanh niên". Trong nh?ng n?m qua, B? T? l?nh Binh ?oàn 12 c?ng nh? ??ng u?, Ban Giám hi?u tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? lu?n xác ??nh: Tu?i tr? là l?c l??ng nòng c?t và xung kích trong t?t c? các l?nh v?c. Trên m?i c?ng tr??ng và các ho?t ??ng c?a Tu?i tr? Binh ?oàn 12 ??u có s? ?óng góp kh?ng nh? c?a ?oàn viên, thanh niên ?oàn tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?.
Giao l?u v?n ngh? chào m?ng ??i h?i ?oàn C? s? Nhà tr??ng nhi?m k? 2012-2017 (9/6/2012)

???c s? quan tam l?nh ??o, ch? ??o sau sát c?a ??ng u?, BGH nhà tr??ng và s? ch? ??o tr?c ti?p c?a c? quan chính tr? Binh ?oàn. Trong th?i gian t? 06/6/2012 ??n 07/6/2012, ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ti?n hành t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2012 - 2017. R?t vinh d? cho ?oàn c? s? nhà tr??ng t? ch?c ??i h?i nhi?m k? 2012-2017 ???c ?ón các ??i bi?u ??i di?n cho các t? ch?c ?oàn c?a c?ng ty 145, c?ng ty 567, c?ng ty 98, c?ng ty 384, c?ng ty 532, c?ng ty 470, c?ng ty 185, c?ng ty XD 99, c?ng ty 17, c?ng ty 492, c?ng ty 472, CTy c? ph?n XD 565, xí nghi?p 567, xí nghi?p 97, Chi nhánh phía nam, chi nhánh mi?n trung, Vi?n kh?o sát thi?t k?, Trung tam thí nghi?m v?t li?u xay d?ng, ??i bi?u ?oàn Ph??ng Biên giang, Tr??ng An ninh Quan ??i....
??n v? Liên k?t
C?ng ty 384