广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 21:46 GMT +7. Liên h? RSS

» ??NG - ?OàN


??I H?I ??NG B? NHà TR??NG L?N TH? XIII NHI?M K? 2015 - 2020

广西快3APP下载(Ngày ??ng: 28/5/2015)

T? ngày 21-22 tháng 5 n?m 2015, ??ng b? Tr??ng trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? t? ch?c ??i h?i ??ng b? l?n th? XIII, nhi?m k? 2015 - 2020. ??i h?i vui m?ng ???c ?ón Thi?u t??ng ?ào V?n Tan – Bí th? ??ng ?y, Chính ?y Binh ?oàn; ??ng chí ??i tá V? Phúc H?u - ?y viên Ban Th??ng v?, Ch? nhi?m Chính tr? Binh ?oàn t?i d? và ch? ??o ??i h?i.

广西快3APP下载??i h?i ??ng b? nhi?m k? 2015 - 2020 th?c hi?n 4 nhi?m v? theo quy ??nh ?ó là: “Tham gia ?óng góp y ki?n vào d? th?o các v?n ki?n Trung ??ng; d? th?o báo cáo chính tr? t?i ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Binh ?oàn l?n th? VIII; t?ng k?t 5 n?m th?c hi?n ngh? quy?t ??i h?i nhi?m k? 2010-2015 c?a ??ng b? Nhà tr??ng, xác ??nh ph??ng h??ng, ch? tiêu nhi?m v?, gi?i pháp l?nh ??o th?c hi?n nhi?m k? 2015-2020; b?u BCH ??ng b? nhi?m k? m?i và ?oàn ??i bi?u d? ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Binh ?oàn l?n th? VIII”

?oàn ch? t?ch ?i?u hành ??i h?i

 
??i h?i di?n ra trong kh?ng khí dan ch?, c?i m?, v?i tinh th?n th?ng th?n nhìn th?ng vào s? th?t, ??i h?i ?? kh?ng ??nh 5 n?m qua, Nhà tr??ng tri?n khai th?c hi?n nhi?m v? trong ?i?u ki?n có nhi?u khó kh?n, c? s? h? t?ng, n?i ?n ? ?? xu?ng c?p, trang thi?t b? ph?c v? ?ào t?o v?a c? v?a thi?u, trình ??, n?ng l?c ??i ng? cán b?, giáo viên ch?a ??ng ??u.… Nh?ng khó kh?n trên ?? ?nh h??ng r?t l?n ??n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? và t? t??ng, tình c?m c?a cán b?, giáo viên, nhan viên Nhà tr??ng, song v?i tinh th?n ?oàn k?t và quy?t tam cao, nhi?m k? qua ??ng b? Nhà tr??ng ?? quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n nghiêm túc có hi?u qu? ngh? quy?t ??i h?i ??ng các c?p; Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? Nhà tr??ng l?n th? XII; n?ng l?c l?nh ??o, s?c chi?n ??u c?a các t? ch?c ??ng trong toàn ??ng b? có chuy?n bi?n và nang lên ?áp ?ng yêu c?u nhi?m v? ?? ra. L?nh ??o Nhà tr??ng hoàn thành t?t nhi?m v? ?ào t?o, hu?n luy?n và t?p hu?n, ch?t l??ng h?c sinh khi t?t nghi?p ra tr??ng c? b?n ???c gi? v?ng và nang lên; ??u t? xay d?ng c? s? h? t?ng và mua s?m trang thi?t b? ph?c v? cho ?ào t?o, hu?n luy?n ???c quan tam th?c hi?n có hi?u qu? cao, n?i ?n ? c?a cán b?, giáo viên và h?c viên, gi?ng ???ng, l?p h?c ???c s?a ch?a, nang c?p; ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n c?a cán b?, giáo viên, nhan viên kh?ng ng?ng ???c c?i thi?n, ??n v? an toàn tuy?t ??i.

??ng th?i ??i h?i c?ng nghiêm túc ?ánh giá nh?ng h?n ch?, khuy?t ?i?m trên t?t c? các l?nh v?c, nh?t là trong l?nh ??o, ch? ??o c?a ??ng ?y, phan tích nguyên nhan, ?? ra nh?ng bài h?c kinh nghi?m. ??i h?i dan ch? bàn b?c, th?o lu?n và quy?t ??nh m?t s? m?c tiêu nhi?m v? chính c?n ph?i ph?n ??u th?c hi?n trong nhi?m k? t?i; ??ng th?i xác ??nh “l?nh ??o, ch? ??o t?o s? ??t phá v? k?t qu? tuy?n sinh, nang cao ch?t l??ng ??i ng? cán b?, giáo viên ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n Nhà tr??ng trong giai ?o?n m?i”. ??i h?i ?? ?? ra nhi?u gi?i pháp sát th?c nh?m th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu, ch? tiêu trong nhi?m k? t?i, trong ?ó ??ng ?y c?n t?p trung l?nh ??o, ch? ??o ki?n toàn c? c?u t? ch?c, ??i m?i c?n b?n toàn di?n ho?t ??ng giáo d?c, ?ào t?o; phát tri?n ??i ng? cán b? ?? v? s? l??ng, có n?ng l?c, trình ??, ph?m ch?t, ??o ??c l?i s?ng, y th?c trách nhi?m cao; m? r?ng ph?m vi, quy m?, có chi?u sau ??i v?i c?ng tác tuy?n sinh và ?? ra nhi?u gi?i pháp nang cao ch?t l??ng, n?ng l?c l?nh ??o c?a t? ch?c c? s? ??ng, ch? ??o ??i m?i, nang cao ch?t l??ng c?ng tác tuyên truy?n, giáo d?c chính tr?, t? t??ng. Ti?p t?c th?c hi?n có hi?u qu? Ngh? quy?t Trung ??ng 4 (khóa XI) "M?t s? v?n ?? c?p bách v? xay d?ng ??ng hi?n nay" g?n v?i vi?c th?c hi?n Ch? th? s? 03 c?a B? Chính tr? v? ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh. 
Phát bi?u y ki?n ch? ??o ??i h?i, ??ng chí Thi?u t??ng ?ào V?n Tan – Bí th? ??ng ?y, Chính ?y Binh ?oàn ?? ?ánh giá cao s? n? l?c c? g?ng c?a ??ng b? Nhà tr??ng trong 5 n?m qua, ??ng th?i c?ng ch? ra m?t s? yêu c?u nhi?m v? trong nhi?m k? t?i ??ng b? c?n t?p trung l?nh ??o, ch? ??o th?c hi?n ?ó là: T?p trung ??i m?i ch??ng trình, giáo trình, ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, h??ng v? ng??i h?c; nang cao ch?t l??ng ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c ?? t? ?ó g?n nghiên c?u khoa h?c v?i ?ào t?o ngu?n nhan l?c; t?p trung m?i l?c l??ng, ph??ng ti?n th?c hi?n có hi?u qu? khau ??t phá v? c?ng tác tuy?n sinh.

??ng chí Thi?u t??ng ?ào V?n Tan - Bí th? ??ng ?y - Chính ?y Binh ?oàn 12 phát bi?u ch? ??o ??i h?i

??i h?i b?u Ban Ch?p hành ??ng b? Nhà tr??ng nhi?m k? 2015 - 2020 g?m 07 ??ng chí và b?u ?oàn ??i bi?u c?a ??ng b? Nhà tr??ng tham d? ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Binh ?oàn l?n th? VIII g?m 03 ??i bi?u chính th?c và 01 ??i bi?u d? khuy?t.

Ban Ch?p hành ??ng b? và ??i bi?u ?i d? ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Binh ?oàn

Ban ch?p hành và ??i bi?u ?i d? ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Binh ?oàn
Thành c?ng c?a ??i h?i ??ng b? Nhà tr??ng nhi?m k? 2015 – 2020 s? là ??ng l?c c? v? m?nh m? cán b?, giáo viên, chi?n s?, CNV, HS,SV trong Nhà tr??ng n? l?c ph?n ??u v??n lên v?i ph??ng cham “ch? ??ng quy?t li?t, linh ho?t và sáng t?o” t?t c? vì s? phát tri?n b?n v?ng c?a Nhà tr??ng.
广西快3APP下载 ??i h?i ??ng b? Nhà tr??ng l?n th? XIII kêu g?i cán b?, ??ng viên, giáo viên, chi?n s?, CNV trong Nhà tr??ng phát huy k?t qu? ??t ???c, kiên quy?t kh?c ph?c khuy?t ?i?m, th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu ??i h?i ??ng b? ?? ?? ra; quy?t tam xay d?ng ??ng b? TSVM, Nhà tr??ng VMTD.


  Ti?t m?c v?n ngh? chào m?ng ??i h?i

??i bi?u các t? ch?c qu?n chúng t?ng hoa chúc m?ng ??i h?i

??i bi?u Binh ?oàn 12 ch?p ?nh l?u ni?m v?i ??ng b? Nhà tr??ng

广西快3APP下载Thi?u tá Lê H?u Thiêm -

Lên ??u tin

??n v? Liên k?t
C?ng ty 384