广西快3APP下载

Th? Sáu, 15/11/2019, 16:58 GMT +7. Liên h? RSS
Previous
Next

L? k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng Nhà tr??ng (20/9/1969 - 20/9/2019) L? k? ni?m 50 n?m ngày truy?n th?ng Nhà tr??ng (20/9/1969 - 20/9/2019)

Sáng ngày 19/9/2019, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 ?? tr?ng th? t? ch?c L? k? ni?m 50 n?m Ngày truy?n th?ng (20/9/1969 - 20/9/2019) và ?ón nh?n B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?.

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 g?p m?t k? ni?m 36 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2018 Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 g?p m?t k? ni?m 36 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2018

Sáng ngày 20/11/2018, Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12 t? ch?c g?p m?t k? ni?m 36 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. ??ng chí ??i tá Tr?n H?ng Gang - Hi?u tr??ng; ??ng chí Th??ng tá Nguy?n H?u Ngo?n - Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng d? và ch? trì bu?i g?p m?t.

Ngày 26/9/2014, Trung t??ng Ph?m Xuan Hùng ??n th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng Ngày 26/9/2014, Trung t??ng Ph?m Xuan Hùng ??n th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng

Ngày 26 tháng 9 n?m 2014, Trung t??ng Ph?m Xuan Hùng - ?y viên Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng - Phó T?ng Tham m?u Tr??ng Q?ND Vi?t Nam
??n th?m và làm vi?c t?i Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? - Binh ?oàn 12.

??i h?i ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ??i h?i ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh?

Ngày 25-5, ?oàn c? s? Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ?? t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2017 – 2022, ?oàn c? s? Nhà tr??ng ???c ch?n là ??n v? làm ?i?m ?? rút kinh nghi?m và tri?n khai trong các ?oàn c? s? trong toàn Binh ?oàn.

Quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng Quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng

Tr??ng Trung c?p C?u ???ng và D?y ngh? ra ??i trong khói l?a chi?n tranh. ?i t? nh? ??n l?n, t? y?u ??n m?nh. ?ó là m?t hành trình ??y gian nan th? thách nh?ng r?t ??i t? hào.